Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Omgevingsvergunning

Wat

Omschrijving
Vanaf 1 januari 2018 spreken we niet meer over een stedenbouwkundige vergunning of milieuvergunning maar over de omgevingsvergunning. Dit is namelijk de datum waarop het omgevingsdecreet van kracht gaat voor alle gemeenten in Vlaanderen. Een omgevingsvergunning kan u aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Voortaan hoeft u dus maar één dossier in te dienen i.p.v. zowel een stedenbouwkundige vergunning als een milieuvergunning aan te vragen indien het om een project gaat met zowel een stedenbouwkundig luik als een milieuluik.

Bevoegdheidsniveau
Voor projecten van grote omvang, impact en/of complexiteit kan het zijn dat u uw dossier niet op gemeentelijk niveau moet indienen maar op provinciaal of gewestelijk niveau. Om te weten welke instantie bevoegd is om uw dossier te behandelen, raadpleegt u bijlage 1 en bijlage 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015. Ingedeelde inrichtingen of activiteiten klasse 1 worden ook op Vlaams/provinciaal niveau in eerste aanleg behandeld.

Hoe aanvragen

Analoog of digitaal
Via het loket voor omgevingsvergunningen kan u een dossier samenstellen en indienen. De Vlaamse Overheid heeft een oefenloket opgesteld waar u de nieuwe omgeving al eens kan testen. Meer instructiefilmpjes zouden nog volgen.

Het is verplicht digitaal in te dienen voor:

- projecten op de Vlaamse en provinciale lijst (zie bevoegdheidsniveau)
- aanvragen met architect
- aanvragen van publieke rechtspersonen
- verkavelingen (en wijzigingen waarbij de kavelgrenzen veranderen)
- milieu: klasse 1 en 2

Hoewel alle dossiers gedigitaliseerd moeten worden is er nog de mogelijkheid analoog in te dienen voor: 
- aanvragen zonder architect
- verkavelingswijzigingen (waarbij de kavelgrenzen niet veranderen)
- meldingen zonder architect
- milieu: klasse 3

Indien u hulp wenst bij het indienen van een dossier, gelieve dan een afspraak te maken met onze dienst (contactinfo te vinden bij "Algemeen").

OPGELET: Alle analoog ingediende dossiers moeten gedigitaliseerd worden door onze dienst, hiervoor rekenen wij een extra kost aan van 100 euro per analoog ingediende dossier (uitgezonderd meldingen).

Snelinvoer (vanaf 15/01/2018)
Naast het digitaal loket voor omgevingsvergunningen bestaat er ook een iets eenvoudigere digitale tool: de snelinvoer voor burgers. Voorwaarden voor het gebruik van de snelinvoer zijn dat het gaat om een aanvraag zonder stabiliteitswerken aan de bestaande constructie en het aantal woonentiteiten en de hoofdfunctie onveranderd blijven. Wanneer u een type project kiest in de snelinvoer verschijnt er een grijze kolom met daarin de gevraagde documenten.

Vormvereisten
Uw digitale en analoge documenten dienen aan bepaalde vormvereisten te voldoen, de desbetreffende normenboeken kan u hier vinden. Hier wordt uitgelegd welke formaten zijn toegelaten, welke kleuren/arceringen, waar het titelkader moet,... Het is belangrijk dat u iedere tekening in een aparte PDF aanlevert.

Aan te leveren documenten
U kan het juiste overzichtsdiagram voor de samenstelling van een dossier (de vroegere aanstiplijsten) terugvinden op de bovenvermelde pagina voor de normenboeken, alsook op de laatste pagina van de normenboeken zelf. Voor bijna ieder project is het noodzakelijk dat u een set tekeningen aanlevert van zowel de ontworpen toestand (wat u aanvraagt) als de bestaande toestand. Indien de bestaande toestand verschilt van de vergunde toestand, vermeld u dit duidelijk in uw verklarende nota en voegt u de vergunde plannen toe (deze kan u opvragen bij onze dienst).

Een analoog dossier dient u in tweevoud in. Het aanvraagformulier kan u hier vinden (B01: aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen OF B07: melding van stedenbouwkundige handelingen), de addenda waarnaar verwezen wordt in het aanvraagformulier kan u onderaan deze pagina downloaden. Als u uw dossier digitaal indient heeft u dit aanvraagformulier niet nodig, het loket zal u de nodige informatie digitaal laten invullen. 

Brochure
Onze gemeente heeft een brochure opgemaakt voor burgers die een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wensen aan te vragen of een melding van stedenbouwkundige handelingen wensen in te dienen. Hierin vindt u alle bovenstaande uitleg nog iets gedetailleerder en uitgebreider terug, met afbeeldingen van hoe het omgevingsloket eruit ziet en hoe uw aan te leveren tekeningen opgebouwd moeten worden.

Milieu
Voor meer informatie over het milieuluik van een omgevingsvergunning, verwijzen wij u door naar de dienst Leefmilieu van onze gemeente, TEL 02 260 13 31. Opgelet: als uw project stedenbouwkundige handelingen en een exploitatie (milieu) omvat die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan moet u deze in één dossier aanvragen. Aparte aanvragen tot omgevingsvergunning worden onontvankelijk verklaard.