Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Omgevingsvergunning

Wat

Omschrijving
Vanaf 1 januari 2018 spreken we niet meer over een stedenbouwkundige vergunning of milieuvergunning maar over de omgevingsvergunning. Dit is namelijk de datum waarop het omgevingsdecreet van kracht gaat voor alle gemeenten in Vlaanderen. Een omgevingsvergunning kan u aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Voortaan hoeft u dus maar één dossier in te dienen i.p.v. zowel een stedenbouwkundige vergunning als een milieuvergunning aan te vragen.

Bevoegdheidsniveau
Voor projecten van grote omvang, impact en/of complexiteit kan het zijn dat u uw dossier niet op gemeentelijk niveau moet indienen maar op provinciaal of gewestelijk niveau. Om te weten welke instantie bevoegd is om uw dossier te behandelen, raadpleegt u bijlage 1 en bijlage 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015. Ingedeelde inrichtingen of activiteiten klasse 1 worden ook op Vlaams/provinciaal niveau in eerste aanleg behandeld.

Hoe aanvragen

Analoog of digitaal
Via het loket voor omgevingsvergunningen kun je een dossier samenstellen en indienen. De Vlaamse Overheid heeft een oefenloket opgesteld waar u de nieuwe omgeving al eens kan testen. Meer instructiefilmpjes zouden nog volgen.

Het is verplicht digitaal in te dienen voor:

- projecten op de Vlaamse en provinciale lijst (zie bevoegdheidsniveau)
- aanvragen met architect
- aanvragen van publieke rechtspersonen
- verkavelingen (en wijzigingen waarbij de kavelgrenzen veranderen)
- milieu: klasse 1 en 2

Hoewel alle dossiers gedigitaliseerd moeten worden is er nog de mogelijkheid analoog in te dienen voor: 
- aanvragen zonder architect
- verkavelingswijzigingen (waarbij de kavelgrenzen niet veranderen)
- meldingen
- milieu: klasse 3

Indien u hulp wenst bij het indienen van een dossier, gelieve dan een afspraak te maken met onze dienst (contactinfo te vinden bij "Algemeen").

OPGELET: Alle analoog ingediende dossiers moeten gedigitaliseerd worden door onze dienst, hiervoor rekenen wij een kost aan van 100 euro per analoog ingediende dossier (uitgezonderd meldingen).

Snelinvoer (vanaf 15/01/2018)
Naast het digitaal loket voor omgevingsvergunningen bestaat er ook een iets eenvoudigere digitale tool: de snelinvoer voor burgers. Voorwaarden voor het gebruik van de snelinvoer zijn dat het gaat om een aanvraag zonder stabiliteitswerken aan de bestaande constructie en het aantal woonentiteiten en de hoofdfunctie onveranderd blijven. Gelieve eerst onze dienst te contacteren om te vragen of de werken die u wil melden zeker niet vergunningsplichtig zijn indien u twijfelt. Het doornemen van onze pagina "Meldingsplichtig" kan u hierbij al helpen. Wanneer u een type project kiest verschijnt er een grijze kolom met daarin de gevraagde documenten.

Vormvereisten en aanstiplijst
Uw digitale en analoge documenten dienen aan bepaalde vormvereisten te voldoen, de desbetreffende normenboeken kan u hier vinden. Hier wordt uitgelegd welke formaten zijn toegelaten, welke kleuren/arceringen, waar het titelkader moet,... Het is belangrijk dat u iedere tekening in een aparte PDF aanlevert. In deze normenboeken vindt u ook terug welke documenten vereist zijn voor welke aanvraag (zoals vroeger op de aanstiplijsten stond), u vindt dit overzicht op de laatste pagina van het normenboek.

Als u een analoog dossier indient dan kan u het aanvraagformulier hier vinden (bijlages onder "Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen").

Wij zullen onze pagina's met de verschillende types aanvragen onder "Bouwen, verbouwen en verkavelen" nog updaten volgens de omgevingsvergunning.


Milieu
Voor meer informatie over het milieuluik van een omgevingsvergunning, verwijzen wij u door naar de dienst Leefmilieu van onze gemeente, TEL 02 260 13 31. Opgelet: als uw project stedenbouwkundige handelingen en een exploitatie (milieu) omvat die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan moet u deze in één dossier aanvragen. Aparte aanvragen tot omgevingsvergunning worden onontvankelijk verklaard.