Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Omgevingsvergunningen

Wanneer is de omgevingsvergunning van kracht?

Op 1 januari 2018 worden op Vlaams Niveau de milieu- en stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunning.
De afzonderlijke milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning verdwijnt.

Uitbating inrichting
Voor een hinderlijke activiteit dient er een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend te worden.
Vanaf 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten van onbepaalde duur.

Er zijn drie klassen:

Klasse 1: meest hinderlijk voor het leefmilieu
Klasse 2: minder hinderlijk
Klasse 3: minst hinderlijk

Om te weten tot welke klasse uw inrichting valt, kan u volgende hulpmiddelen gebruiken:

- Vlaremwegwijzer onder milieuinfo
- recentste indelingslijst

Indien het dossier ook betrekking heeft op stedenbouwkundige handelingen moet er een gemengde aanvraag worden ingediend

STAPPENPLAN

1) Welke aanvraag wenst u te doen (zie omgevingsloket)

2) Waar werden de procedures vastgelegd

De procedures omgevingsvergunning zijn vastgelegd in het omgevingsvergunningsdecreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten:
- het omgevingsvergunningsdecreet
- het uitvoeringsbesluit tot aanwijzing van de Vlaamse en Provinciale projecten
- het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunningsdecreet

3) Welke procedures zijn er:

a) vereenvoudigde procedure: beslissing binnen de 60 dagen (geen openbaar onderzoek)

b) gewone procedure: beslissing binnen de 105 dagen, tenzij advies van omgevingsvergunningscommissie (120 dagen). Termijn kan verlengd worden met 60 dagen indien administratieve lus (tweede openbaar onderzoek, nieuwe adviesronde)

4) Bevoegde Overheid:

a) indien project Vlaamse lijst, dan dossier digitaal indien via het omgevingsloket Vlaamse Overheid

b) indien project Provinciale lijst, dan dossier digitaal indienen via het omgevingsloket provincie

c) indien project niet voorkomt op Vlaamse of Provinciale lijst is de gemeente bevoegd

5) DIGITAAL INDIENEN?

In vergelijking met vroeger moet de aanvraag digitaal ingediend worden (enkel in uitzonderlijke gevallen nog analoog)

Moet verplicht digitaal ingediend worden:
- Provinciale en Vlaamse projecten
- verkavelen
- exploitatie inrichting klasse 1 en 2
- projecten waarbij medewerking architect verplicht is

Blijft afzonderlijk bestaan:

1) stedenbouwkundige bepalingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

2) milieuregelgeving (VLAREM II, VLAREM III en decreet algemene bepalingen milieubeleid)

Hulpmiddel milieuwetgeving: milieunavigator

Er is ook een mobiele versie beschikbaar (App Emis Navigator)

FORMULIEREN

Melding van overdracht van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden die gelden voor een ingedeelde inrichting of activiteit

Aanvraag van een omgevingsvergunningsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Melding van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit