Wegen en water - overheidsopdrachten

Jaarlijks wordt voor de wegenwerken een programma opgemaakt dat zowel financieel als technisch uitvoerbaar moet zijn. Welke wegenwerken in deze planning worden opgenomen, is afhankelijk van een aantal factoren zoals herinrichtingswerken, staat van de wegen.

Het overgrote deel van onze wegen is meer dan 30 jaar oud, en slijtage treedt door intensief gebruik snel op. Uiteraard vergen deze omvangrijke werken veel tijd en geld.

Herinrichtingen houden in dat de volledige weg met inbegrip van fundering, boordstenen en greppels wordt vernieuwd en niet dat de weg zomaar een asfaltlaag bovenop de bestaande rijweg krijgt.

De dienst wegen en water realiseert jaarlijks meerdere overheidsopdrachten voor werken, onder andere: 

  • Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in verscheidene straten
  • Onderhoud waterlopen/grachten
  • Ruimen van riolering en straatkolken
  • Herstelling en onderhoud van wegenis, fiets- en voetpaden
  • Wegmarkeringen
  • Aanstellen van afkoppelingsdeskundige voor rioleringsprojecten
  • Verlenen van technisch advies voor stedenbouwkundige verkavelingsaanvragen 
  • ...

Overzicht van de huidige wegenwerken.

Ook werken van de nutsmaatschappijen worden door de dienst opgevolgd.

Problemen melden: contacteer de dienst wegen en water of gebruik het onderstaand meldingsformulier:

Digitaal loket