Opwaardering vijver Piereman

Vijver Piereman is gelegen aan de Bergmansbeekweg in Strombeek-Bever, een plaats waar veel mensen wandelen en/of fietsen. De vijver maakt deel uit van een ruimer recreatiegebied, waarin onder meer KFC Strombeek, LAGO Club, Singel Petanque Club, een speeltuin, een skatepark en jeugdinfrastructuur gevestigd zijn. Aangezien de oeverbescherming op vele plaatsen stuk was, besloot het bestuur om de vijver ineens grondig te ruimen. In een volgende stap worden de paden aangepakt en zo wordt toegewerkt naar een opwaardering van de vijver en, bij uitbreiding, de volledige site.

Fase 1 afgerond

De eerste fase van de opwaarderingswerken aan vijver Piereman werd ondertussen afgerond. De oeverwanden zijn volledig hersteld met duurzame materialen en er werd in totaal zo’n 2.500 m³ slib verwijderd. Een deel van het slib werd ter plaatse hergebruikt om de zone rond de oeverwanden aan te vullen. Dit slib bevat veel water en zal bijgevolg nog zakken. Daardoor moeten we dit een periode laten uitdrogen, alvorens de afwerking rondom de vijver kan starten. De vijver wordt natuurlijk gevoed door grondwater, waardoor het nog enige tijd kan duren alvorens het waterpeil zijn oorspronkelijke niveau bereikt heeft.

Fase 2 in zomerperiode 2023

Volgende punten worden afgevinkt:

 • Ontwerp ecologische wandelpaden voorbereiden;
 • Inplanting paden herbekijken en afstemmen op reliëf.

Fase 3 in najaar 2023

De afwerking rondom de vijver zal, na uitdroging, in het najaar van 2023 plaatsvinden. Er wordt meteen verder gewerkt aan de opwaardering van het ruimere recreatiegebied.

Deze elementen worden aangepakt:

 • Grindverharding tussen vijver Piereman en sportpark heraanleggen;
 • Bijkomende wadi en speelheuvel ter hoogte van padelveld inrichten;
 • Inplanting zitbanken beter afstemmen op circulatie, belichting, reliëf en uitzicht;
 • Onmiddellijke omgeving rond zitbanken toegankelijker maken door aanleg van verharding; 
 • Sterk inzetten op biodiversiteit door:
  • Aanleggen van extensief gazon / bloemenweide rondom de wandelpaden;
  • Verdrijven van invasieve diersoorten;
  • Kiezen voor inheemse plantensoorten ter ondersteuning van bestaande bos om plattreden in bepaalde zones tegen te gaan;
 • Aanleg van een hondenlosloopweide.

Weetjes:
Waarom ontharden?

In het kader van de klimaatverandering willen we de functies van de bodem en de open ruimte behouden door onze bodem zo weinig mogelijk af te dichten. Ontharden pakt vele uitdagingen tegelijk aan en dat maakt het heel bijzonder. Ontharden zorgt voor:

 • Een betere bodemkwaliteit. Afgedichte bodems verliezen vrijwel al hun functies. Door ontharding kan de bodem zijn functies (biodiversiteit, humusopbouw, koolstofopslag …) herstellen.
 • Aangenamere leefomgeving. Ontharden gaat hand in hand met het creëren van meer open ruimte en vergroening. Zo bieden we kansen voor het verbeteren van de leefomgeving en het verhogen van de leefkwaliteit.
 • Koelere dorpskernen. Verharding absorbeert warmte en straalt die terug uit, waardoor de temperatuur sterk verhoogt in verharde omgevingen. Ontharding en meer groen verminderen het hitte-eilandeffect.
 • Grotere biodiversiteit. De extra ruimte voor groen biedt kansen aan een grotere biodiversiteit.
 • Voedselproductie. Ontharden helpt de bodem te herstellen met oog op voedselproductie.
 • Betere luchtkwaliteit. Door te ontharden (wegen, langs wegen, andere ruimtes …) en de ruimte van groen te voorzien, maken we onze lucht gezonder.
 • Minder wateroverlast. Ontharden biedt een natuurlijke bescherming tegen overstromingen en droogte. Het verhoogt de veerkracht van ons watersysteem. 
Wat is een wadi?

Een wadi (Water Afvoer Drainage Infiltratie) is een verlaging in het terrein die bij hevige regenval vol water komt te staan. Een wadi bergt tijdelijk het regenwater dat vervolgens langzaam de grond intrekt. Het regenwater dat valt op wegen verdwijnt niet in de riolering, maar stroomt via speciale buizen door een soort filterbuis naar de wadi. Het moderne afwateringssysteem moet helpen om de wateroverlast in de lager gelegen delen van het Park van Strombeek-Bever te beperken.

Wat is een extensief gazon / bloemenweide?

Een bloemenweide of een extensief beheerd grasveld zorgt ervoor dat de bodem minder uitdroogt, creëert een betere omgeving voor insecten en bijen en voert het water trager af (minder overstromingen).