Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Op vrijdag 9 oktober zullen de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten zijn door ICT-aanpassingen. 

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bekendmakingen - Ruimte

Bekendmakingen - Omgevingsbeleid

Aankondiging openbaar onderzoek van het ontwerp actieplan Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025
De Vlaamse overheid werkte een ontwerp actieplan uit om voedselverliezen te vermijden en biomassa beter te benutten. Tegen 2025 zou het voedselverlies in Vlaanderen met 30 procent moeten dalen.
In de transitie naar een circulaire economie hebben (rest)stromen van voedsel en biomassa veel te bieden. Daarom wil Vlaanderen de lat hoog leggen. Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen.
Overeenkomstig artikel 17, §3, van het Materialendecreet, is het ontwerp voor een termijn van twee maanden online te consulteren bij de OVAM <https://ovam.cmail19.com/t/j-l-qhkljud-iltyvirw-y/> en bij de gemeenten. De termijn van het openbaar onderzoek loopt van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020.
Ontwerp actieplan Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025 <https://ovam.cmail19.com/t/j-l-qhkljud-iltyvirw-j/>

AANKONDIGING RAADPLEGING BEVOLKING OVER RUP VAARTDIJK BORGT
 
Gemeente Grimbergen organiseert een publieke raadpleging over de start- en procesnota van haar gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Vaartdijk-Borgt.
 
Via het RUP wil de gemeente de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften van het gebied tussen de Jan Jozef van Engelgomstraat, de Verbruggestraat en de Westvaartdijk vastleggen, als kader voor een nieuwe woonontwikkeling.
 
De startnota omvat de probleemstelling, doelstellingen, motivatie, ligging en juridische context van het RUP, alsook een screening van de mogelijke milieueffecten. De procesnota omschrijft de reeds genomen en nog te nemen stappen in de procedure, en welke actoren hierbij betrokken zijn en zullen worden.
 
Deze documenten zijn voor iedereen raadpleegbaar van 1 oktober 2020 tot en met 30 november 2020:
- op de gemeentelijke website: https://www.grimbergen.be/rup.html
- in het gemeentehuis, Prinsenstraat 3 in 1850 Grimbergen (op afspraak via 02 260 13 41 of ruimtelijke.planning@grimbergen.be)
 
Er wordt een participatiemoment georganiseerd op maandag 26 oktober 2020 om 19u30in de feestzaal van de Borgt, Frans en Jozef Belstraat 1 in 1850 Grimbergen. Inschrijven is noodzakelijk (via 02 260 13 41 of ruimtelijke.planning@grimbergen.be). Gelieve een mondmasker mee te nemen voor bij het binnen- en buitengaan.
 
Vragen, opmerkingen en ideeën kunnen van 1 oktober 2020 tot en met 30 november 2020 bezorgd worden aan de gemeente:
- per mail: gemeentebestuur@grimbergen.be (t.a.v. de dienst Omgevingsbeleid)
- per brief: gemeente Grimbergen (t.a.v. dienst Omgevingsbeleid), Prinsenstraat 3 in 1850 Grimbergen
- via afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis, Prinsenstraat 3 in 1850 Grimbergen

AANKONDIGING RAADPLEGING BEVOLKING Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Asiat-Darse’

Stad Vilvoorde organiseert een publieke raadpleging over de start- en procesnota van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Asiat-Darse’.

De start- en procesnota zijn voor iedereen raadpleegbaar van 1 augustus tot en met 30 september 2020:
op https://www.vilvoorde.be/ruimtelijke-uitvoeringsplannen-rups-in-opmaak    
- op de dienst Ruimtelijke Ordening in het Administratief Centrum Portaels, Portaelsstraat 7, 1800 Vilvoorde
  (op afspraak via 02 255 47 10)

Bekendmaking - stafdienst RUIMTE

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK ROOILIJNPLAN SPARRENLAAN
 
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Grimbergen brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 27 augustus 2020 het gemeentelijk rooilijnplan “Sparrenlaan” voorlopig vaststelde. Overeenkomstig artikel 17, §2 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen wordt het ontwerp van dit rooilijnplan aan een openbaar onderzoek onderworpen.
 
Het gemeenteraadsbesluit tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan liggen ter inzage op het gemeentehuis van Grimbergen (dienst RUIMTE), Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Het dossier is tevens raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.grimbergen.be.

Omwille van de COVID-19 maatregelen kan je op het gemeentehuis enkel nog terecht op afspraak. Hiervoor dient u telefonisch contact op te nemen met de gemeentelijke dienst RUIMTE (contactpersoon: De Ville Dirk, tel. 02/260.13.18).

Het openbaar onderzoek loopt van woensdag 16 september 2020 tot en met donderdag 15 oktober 2020. De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digitaal (per e-mail) aan het gemeentebestuur bezorgd. Adresgegevens: Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of  gemeentebestuur@grimbergen.be.


Klik HIER voor het rooilijnplan 'Sparrenlaan'.
Klik HIER voor de gemeenteraadsbeslissing van 27 augustus 2020.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK ROOILIJNPLAN “GEDEELTELIJKE WIJZIGING (VERBREDING) VOETWEG NR. 98”
 
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Grimbergen brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 27 augustus 2020 het rooilijnplan “Gedeeltelijke wijziging (verbreding) voetweg nr. 98” voorlopig vaststelde. Overeenkomstig artikel 17, §2 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen wordt het ontwerp van dit rooilijnplan aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het gemeenteraadsbesluit tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van rooilijnplan liggen ter inzage op het gemeentehuis van Grimbergen (dienst RUIMTE), Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Het dossier is tevens raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.grimbergen.be.

Omwille van de COVID-19 maatregelen kan je op het gemeentehuis enkel nog terecht op afspraak. Hiervoor dient u telefonisch contact op te nemen met de gemeentelijke dienst RUIMTE (contactpersoon: De Ville Dirk, tel. 02/260.13.18).
 
Het openbaar onderzoek loopt van woensdag 16 september 2020 tot en met donderdag 15 oktober 2020. De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digitaal (per e-mail) aan het gemeentebestuur bezorgd. Adresgegevens: Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of gemeentebestuur@grimbergen.be.


Klik HIER voor het rooilijnplan 'Gedeeltelijke wijziging (verbreding) voetweg nr. 98'.
Klik HIER voor de gemeenteraadsbeslissing van 27 augustus 2020.