Planschade

Wat is planschade?

Het grondgebied van Vlaanderen is door de overheid opgedeeld in verschillende bestemmingen: agrarisch gebied, industriegebied, natuurgebied, woongebied,... Aan ieder gebied worden bepaalde voorwaarden voor inrichting verbonden. Zo kunnen er in woongebied woningen gebouwd worden maar in natuurgebied niet.

Wanneer de overheid beslist om de bestemming van een gebied te wijzigen, doet zij dit via de opmaak van een "ruimtelijk uitvoeringsplan" (RUP).

Als een eigenaar meent schade te lijden door deze bestemmingswijziging, kan hij hiervoor een vergoeding aanvragen: planschade. Welke stappen je daarvoor moet ondernemen, lees je onderaan deze pagina.

Wie kan planschade vorderen en hoeveel bedraagt die?

De Vlaamse overheid bepaalt in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO):

 • welke bestemmingswijzigingen, (delen van) gronden en eigenaars in aanmerking komen voor planschade
 • de te volgen procedure om planschade te vorderen
 • hoe de geleden schade bepaald wordt

Zo is planschade beperkt tot:

 • percelen die voor de bestemmingswijziging zowel stedenbouwkundig als bouwtechnisch in aanmerking kwamen voor een bouw- of verkavelingsvergunning
 • percelen die voor de bestemmingswijziging aan een voldoende uitgeruste weg lagen (dus minstens kwalitatief verhard en voorzien van een elektriciteitsnet)
 • in woongebied enkel de eerste 50 meter van het perceel, gemeten vanaf de rooilijn
 • 80% van de waardevermindering o.b.v. de geïndexeerde verwervingsprijs


Artikel 2.6.1 van de VCRO bepaalt nog enkele uitzonderingen waarbij ook geen planschade van toepassing is.

Artikel 2.6.2 van de VCRO verduidelijkt de waardebepaling verder.

RUP Herbestemming Open Ruimte

Hulp van gemeente bij aanvraag planschade

Grimbergen herbestemde een groot deel woonuitbreidingsgebied naar gemengd open ruimtegebied via het RUP Herbestemming Open Ruimte. Hierdoor wordt woningbouw op de herbestemde percelen volledig uitgesloten.

Het gemeentebestuur wenst de eigenaars van deze percelen correct te vergoeden, volgens de hierboven vermelde wetgeving.

Eigenaars die menen in aanmerking te komen voor een planschadevergoeding, moeten dit aantonen voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel.

Daarom biedt de gemeente gratis de opmaak van een stedenbouwkundig attest aan, waaruit blijkt:

 • welke bestemmingswijziging heeft plaatsgevonden
 • of een perceel gelegen was aan een voldoende uitgeruste weg
 • dat het perceel niet bebouwbaar is op basis van de bestemming in het RUP Herbestemming Open Ruimte

Met dit stedenbouwkundig attest op zak, kan u planschade vorderen bij de rechtbank.

U heeft geen stedenbouwkundig attest nodig als na het in werking treden van het RUP reeds:

 • een overdracht onder bezwarende titel plaatsvond
 • het goed werd ingebracht in een vennootschap
 • een bouw- of verkavelingsvergunning geweigerd werd


Aangezien het bedrag van de planschade afhankelijk is van de geïndexeerde verwervingsprijs en huidige verkoopwaarde, en bepaald wordt door een expert aangesteld door de rechtbank, kan de gemeente de vergoeding niet inschatten.

Laat je bij jouw vordering tot planschade o.b.v. het stedenbouwkundig attest, de overdracht onder bezwarende titel, de inbreng in een vennootschap of de vergunningsweigering, begeleiden door een advocaat (die bij voorkeur reeds ervaring heeft met dergelijke zaken). Zij kunnen je inzicht geven in jouw slaagkansen, de kosten, hoe lang de procedure duurt,... 

Timing

Het schepencollege kan ten laatste 31 juli 2023 zo'n stedenbouwkundig attest afleveren. Attesten die later worden afgeleverd kunnen volgens de VCRO niet meer dienen om planschade te vorderen.

Als je dit attest wenst te verkrijgen, neem dan nog voor 7 juli 2023 contact op met de dienst Vergunningen en vraag om een afspraak.

Bij jouw afspraak met de dienst Vergunningen neem je reeds mee (fysiek of digitaal):

 • 3 foto's van het terrein
 • opgave van eventuele erfdienstbaarheden
 • aanvraagformulier, zo goed als mogelijk reeds ingevuld (zie de link onderaan deze pagina)


Je hebt tot één jaar na de collegebeslissing waarin het attest wordt afgeleverd (of na de overdracht onder bezwarende titel, inbreng in een vennootschap of weigering van een bouw- of verkavelingsvergunning) om jouw vordering tot planschade in te stellen.

Binnen de zes maanden na de inleiding van de zaak of voor de eerste rechterlijke uitspraak over de grond van de zaak, moet je als eisende partij per aangetekende brief (gericht aan de griffie van de bevoegde rechtbank) een staat neerleggen met de vermelding op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan of je al dan niet in het bezit bent van andere, bebouwde of onbebouwde, gronden in het Gewest of aandelen in een vennootschap die als hoofddoel het beheer van onroerende goederen heeft. Als dat het geval is, moet je ook de precieze aanduiding geven van de kadastrale gegevens van die gronden en het aantal aandelen. Terzelfder tijd als de neerlegging ter griffie, wordt die staat op dezelfde wijze medegedeeld aan de gemeente (Prinsenstraat 3 in 1850 Grimbergen) en haar raadsman.