Politiebesluit gouverneur

Datum bekendmaking dinsdag 6 februari 2024
Datum besluit donderdag 1 februari 2024

Op zondag 9 juni 2024 vinden de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen plaats. Ook in het najaar zijn er nog de lokale verkiezingen en met het oog op het rustig en ordelijk verloop van de campagne voor de verkiezingen van 9 juni as. heeft de provinciegouverneur op 1 februari 2024 een politiebesluit opgemaakt.

In dit besluit werden beslissingen genomen omtrent de sperperiode voor de verkiezingsuitgaven die aanvangt op vrijdag 9 februari 2024 en eindigt op zondag 9 juni 2024.

Het is m.a.w. vanaf vrijdag 9 februari 2024 verboden om geschenken of gadgets te verspreiden, of gebruik te maken van commerciële reclameborden of affiches of niet-commerciële reclameborden of affiches groter dan 4m².

Tevens is het verboden om opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen of gebruik te maken van hedendaagse publiciteitsvormen zoals projectietools (laser, beamers bijv.), hogedrukreinigers en sjablonen op het openbaar domein, behalve op die plaatsen die uitdrukkelijk door de gemeenteoverheden tot aanplakking zijn bestemd.

Op private eigendom kan dergelijke verkiezingspropaganda enkel na uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of de gebruiksgerechtigde. Het aanplakken op andere plaatsen blijft te allen tijde verboden.

Wanneer een gemotoriseerde optocht georganiseerd wordt op de openbare weg, moet de organisator de gemeentelijke overheid van de verschillende gemeenten waar deze optocht plaatsheeft, hiervan in kennis stellen. Het begin en einde van een gemotoriseerde optocht moet duidelijk kenbaar gemaakt worden op de eerste en de laatste wagen op een daarvoor gepaste wijze. De samenstelling en de lengte van de gemotoriseerde optocht mag geen aanleiding geven tot de verstoring van de openbare orde, rust en veiligheid noch van het verkeer.

Tem. zaterdag 8 juni 2024 is het tussen 22.00 en 7.00 uur verboden om de campagnehandelingen zoals hierboven beschreven uit te voeren zelfs op die plaatsen die door de gemeenteoverheden tot aanplakking zijn bestemd of waarvoor er toestemming is van de eigenaar of van de gebruiksgerechtigde.

Tevens mogen er geen gemotoriseerde optochten in het kader van de verkiezingen georganiseerd worden.

Van zaterdag 8 om 22.00 uur tem. zondag 9 juni 2024 om 16.00 uur is het verboden om:

  • de campagnehandelingen zoals hierboven beschreven uit te voeren, zelfs op die plaatsen die door de gemeenteoverheden tot aanplakking zijn bestemd of waarvoor er toestemming is van de eigenaar of door de gebruiksgerechtigde;
  • gemotoriseerde optochten in het kader van de verkiezingen te organiseren en
  • vlugschriften, foto’s of verkiezingsmaterieel uit te delen.

Bovendien mag geen enkel bord met verkiezingspropaganda aangebracht in of op voertuigen die zich bevinden op het openbaar domein, inclusief de Belgische wegen

Alle affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes bestemd voor aanplakking en alle materiaal bestemd voor de aanplakking ervan die foutief werden aangeplakt of die gevaar opleveren in de zin van dit besluit, worden in beslag genomen en verbeurdverklaard.

Overtredingen van dit politiebesluit worden bestraf.

Stembureaus met traditionele stemming zullen op zondag 9 juni 2024 geopend zijn van 8.00 tot 14.00 uur, de bureaus met elektronische stemming blijven geopend tot 16.00 uur.

Meer informatie is terug te vinden in het besluit zelf.