Bekendmakingen: algemene info

De Vlaamse Overheid legt de regels vast voor de bekendmakings- en meldingsplicht van de lokale besturen d.m.v.:

  • Decreet Lokaal Bestuur (DLB) van 22 december
  • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones, zoals gewijzigd op 28 april 2023 (BVR)

Publicatie -of bekendmakingsplicht:

De publicatie- of bekendmakingsplicht is de plicht voor lokale besturen om binnen welbepaalde termijnen een aantal welomschreven besluiten, lijsten met besluiten en stukken te publiceren op hun webtoepassing. Dat verhoogt de transparantie voor en de controle door de burger.

Meldingsplicht:

De meldingsplicht is de plicht van lokale besturen of vereniging om de publicatie van bepaalde besluiten(lijsten) te melden aan de toezichthoudende overheid. De melding moet op dezelfde dag gebeuren als de publicatie (art. 330 DLB). Door de melding start de toezichttermijn. Als de toezichttermijn verstreken is, kan geen toezichtmaatregel meer genomen worden.

Gelinkte open data:

Sinds 2021 maakt de gemeente Grimbergen haar besluiten en notulen op via de principes van gelinkte open data. Gelinkte open data zijn gegevens die je digitaal structureert en publiceert volgens eenzelfde standaard. Zo kunnen mensen en (zoek)machines ze gemakkelijk raadplegen op het internet.

De besluiten en notulen worden opgemaakt via een gevalideerde notuleringsoftware (softwareleverancier Cipal Schaubroeck) die voldoet aan de laatste standaarden en technische specificaties. Via deze notuleringsoftware worden de nodige documenten gepubliceerd op onze raadpleegomgeving: agenda’s, besluitenlijsten, notulen en uittreksels van besluiten.

De publicatie van reglementen en verordeningen gebeurt op de gemeentelijke website, ook via de geautomatiseerde wijze van bekendmaking.

De bekendmaking gebeurt met vermelding van de datum waarop ze via de gemeentelijke website worden bekendgemaakt én de datum waarop ze zijn aangenomen. Deze reglementen en verordeningen worden digitaal bijgehouden op onze gemeentelijke website en de notuleringsoftware. Dit registratiesysteem voldoet aan de verplichtingen bepaald in artikel 3 van het BVR en artikel 288 DLB.