Gemeenteraad

De gemeenteraad is op lokaal vlak het belangrijkste democratisch verkozen bestuursorgaan en heeft dan ook de volheid van bevoegdheid. Dit houdt in dat zij enerzijds beslist over alles wat van gemeentelijk belang is maar anderzijds ook door de hogere overheid kan gevraagd worden te beslissen over zaken van algemeen of van provinciaal belang.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad kan u hier downloaden. 

Bevoegdheden

De gemeenteraad oefent bijvoorbeeld toezicht uit op de kerkfabrieken van de gemeente en op het OCMW (cfr. o.m. begroting en rekening) en kan het in functie van bepaalde te nemen beslissingen een openbaar onderzoek of een volksraadpleging nemen.

Op het gebied van de behartiging van de gemeentebelangen - haar hoofdopdracht - dient het de belangrijkste beslissingen te nemen en dit voor de volgende materies: het gemeentepersoneel, de financiƫn, de aankopen, het onroerend gemeentelijk patrimonium, ruimtelijke ordening en leefmilieu, politionele bevoegdheden en rechtsgedingen.

Samenstelling van de gemeenteraad

Voorstellen van burgers

Als burger kan u voorstellen en vragen over het gemeentelijk beleid en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Hiervoor dient 1% van de inwoners, ouder dan 16 jaar, dit voorstel te steunen.

U kan een formulier aanvragen bij het gemeentebestuur dat per aangetekende brief aan het schepencollege moet bezorgd worden. De indieners van het voorstel hebben het recht om het door hen geagendeerde agendapunt vooraf aan de behandeling in de gemeenteraad te komen toelichten.

Verzoekschrift aan de gemeenteraad

Iedereen heeft het recht om verzoekschriften in te dienen bij de gemeenteraad. Een verzoekschrift is een schriftelijke vraag aan de gemeenteraad om iets te doen of net om af te zien van een bepaald voornemen. De inhoud van het verzoekschrift moet wel tot de bevoegdheid behoren van de gemeenteraad. Indien dit niet het geval is, bezorgt de gemeenteraad het verzoek aan het juiste orgaan van de gemeente.

Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk. De indiener van een verzoekschrift kan worden gehoord door de gemeenteraad. Uiterlijk drie maanden na indiening krijgt de indiener van het verzoekschrift een antwoord.

Besluitlijsten

Het decreet over het lokaal bestuur verplicht de lokale besturen om de besluiten van een aantal van hun politieke organen op een lijst te publiceren op hun website binnen de 10 dagen nadat ze genomen zijn.


Inzage/afschrift besluit

Indien u een besluit wenst in te kijken of er een afschrift van te ontvangen dan moet u een aanvraag indienen. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren.

U kan uw aanvraag per brief (Gemeentebestuur Grimbergen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen) of per e-mail (gemeentebestuur@grimbergen.be) richten aan het gemeentebestuur.

In de aanvraag moet u duidelijk de volgende zaken vermelden:

 • Uw naam en adres (indien u de aanvraag indient voor een andere persoon, dient u ook de identiteitsgegevens van die persoon te vermelden)
 • Welk besluit u graag wil inzien of een afschrift van wil krijgen
  Eventueel de vorm waarin u de gevraagde informatie wil ontvangen.


Indien de gevraagde documenten van persoonlijke aard is, moet u aantonen dat u rechtstreeks en persoonlijk in uw rechtssituatie kan worden geraakt door ofwel:

 • De informatie
 • De beslissing waarop de informatie betrekking heeft
 • De beslissing ter voorbereiding waarvan het document dat de informatie bevat, is opgesteld 


Onder informatie van persoonlijke aard wordt verstaan: informatie die betrekking heeft op een beoordeling of een waardeoordeel, of die de beschrijving van een gedrag bevat van een bij name genoemd of een gemakkelijk identificeerbare natuurlijke persoon.

Dit is evenwel niet van toepassing als de aanvraag betrekking heeft op:

 • Informatie van persoonlijke aard over de aanvrager zelf
 • Milieu-informatie
 • Bestuursdocumenten die meer dan dertig jaar geleden opgemaakt of ontvangen zijn
 • Bestuursdocumenten die aangevraagd worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek als vermeld in artikel II.38 van bestuursdecreet van 7 december 2018


Als uw aanvraag betrekking heeft op milieu-informatie kan u zelf een redelijke termijn voorstellen waarin u de informatie wil ontvangen en bijkomend vragen welke meetmethodes gebruikt zijn om de informatie samen te stellen, met inbegrip van de methodes voor analysering, monstername en voorbehandeling van de monsters.


Klacht tegen besluiten

Tegen de besluiten genomen door het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau kan u klacht indienen en dit binnen een periode van 30 dagen, volgend op de dag van de bekendmaking van de besluitenlijsten op deze pagina.

Meer informatie vindt u terug op https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/klachten-tegen-lokale-besturen/klachtenprocedure.