Provinciale renovatielening (tot 30 juni 2023)

Wat?

De lening bedraagt € 2.500 tot € 20.000. Voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste of gezinnen met een persoon met een erkende handicap bedraagt het maximumbedrag € 22.500.

Je kan de renovatielening gebruiken voor:

 • Dakwerken
 • Structurele werken aan de woning
 • Afbraak en plaatsing van buitenschrijnwerk
 • Plaatsing of vervanging van centrale verwarming
 • Plaatsing of vervanging van elektrische installaties
 • Vernieuwing van sanitair

Meer details hierover vind je in het bijgevoegde reglement.

Bekijk het promofilmpje op YouTube over de aanvullende renovatielening

Let op: geld lenen, kost ook geld.

Voor wie?

 • Natuurlijke personen met een gezamenlijk belastbaar inkomen binnen de vastgestelde grenzen van het reglement die hun enige eigen woning in Vlaams-Brabant willen renoveren.Voor aanvragen in het jaar 2023 
  • Maximum gezamenlijk belastbaar inkomen:
   • € 40.730 voor een alleenstaande
   • € 57.020 voor een alleenstaande met 1 persoon ten laste (eventueel te verhogen met € 4.160 per bijkomende persoon ten laste)
   • € 57.020 voor samenwonenden (eventueel te verhogen met € 4.160 per persoon ten laste).
  • Minimum gezamenlijk belastbaar inkomen: € 10.795 per persoon die een aanvraag indient
  • Minimum maandelijks netto maandinkomen na aftrek van de te betalen maandelijkse aflossingen voor alle afgesloten lenigen/kredieten: 
   • € 1.214,13 euro voor een alleenstaande
   • € 1.618,84 euro voor samenwonenden
   • € 1.640,83 euro voor samenwonenden met minstens 1 kind ten laste
 • De woning heeft een waarde die niet meer bedraagt dan de in het reglement bepaalde maximale verkoopwaarde (zie bijlagen reglement). Je hebt een nog lopende hypothecaire lening voor de aankoop of bouw van deze woning. 

Procedure

 1. Dien je ingevuld aanvraagformulier in, samen met alle bijlagen via:
  • Mail naar wonen@vlaamsbrabant.be of
  • Per post aan Provincie Vlaams-Brabant, dienst wonen, Provincieplein 1, 3010 Leuven.Je kan jouw aanvraag het hele jaar indienen.Hulp nodig? De medewerkers van het woon- en energieloket in je buurt, kunnen je helpen bij het invullen en verzamelen van de gevraagde documenten. Let op! Gebruik het onderstaand aanvraagformulier, vul dit formulier volledig in en voeg de volgende bijlagen toe: 
   • Het attest hoofdlening, in te vullen door de instelling die de hoofdlening heeft toegekend.
   • Een bewijs van het nettomaandinkomen (het attest werkgever of de twee meest recente loonfiches of een attest van de RVA of een attest van de mutualiteit).
   • Een kadastraal uittreksel met een overzicht van alle onroerende goederen van de aanvrager(s) mét vermelding van het kadastraal inkomen (gratis online opvraagbaar via www.myminfin.be). Je voegt voor elke aanvrager afzonderlijk een persoonlijk kadastraal uittreksel toe. Vraag een kadastraal uittreksel
   • Een kopie van het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting en aanvullende belastingen.
   • Een kopie van de aankoopakte van de woning. Ingeval een nieuwbouwwoning: een kopie van de aangegane leningen voor de bouw van de woning.
   • Een kopie van de bouwvergunning als dit vereist is voor de uitvoering van de werken.
   • Een uitgebreid bestek van de uit te voeren werken.
   • Als één of meerdere personen met een handicap deel uitmaken van het gezin: een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), waaruit de erkenning als persoon met een handicap blijkt.
 2. We toetsen jouw aanvraag aan de voorwaarden van het reglement. Indien nodig vragen we bijkomende informatie of doen we een plaatsbezoek.
 3. De deputatie neemt een beslissing over de aanvraag. We brengen je op de hoogte van deze beslissing.