Provinciale renovatielening

Wat?

Renovatielening voor het uitvoeren van:

  • verbeteringswerken
  • saneringswerken
  • vergrotingswerken
  • energiebesparende maatregelen
  • werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van een inwonende natuurlijke persoon

Voor wie?

Iedereen die zijn woning wenst te renoveren.

Bedrag

Het minimumbedrag dat kan worden toegekend, bedraagt 2.500 EUR. Het maximumbedrag
bedraagt 20.000 EUR en voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste of gezinnen met
een persoon met een erkende handicap 22.500,- euro.

Voorwaarden en uitzonderingen

Maximale waarde van de woning

De gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant worden elk jaar ingedeeld in 4 klassen aan de hand van de gemiddelde verkoopprijzen van woonhuizen van de voorgaande jaren (opdeling van gemeenten als bijlage bij reglementering).

Geen ander onroerend goed in volle eigendom of het volledige vruchtgebruik hebben waarvan het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen hoger is dan 125 euro.

Maximum inkomsten

Het gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar voor de aanvraag mag volgende maxima niet overschrijden:

  • voor alleenstaanden: 41.120 euro
  • voor gezinnen van minstens 2 personen: 58.270 euro
  • Deze maxima worden verhoogd met 3.520 euro per persoon ten laste.

Indiening van aanvraag: voor de start der werken!
Maximum termijn voor de uitvoering der werken:12 maanden vanaf de datum van ondertekening van de kredietovereenkomst.

Procedure

De aanvraag loopt via de provincie Vlaams-Brabant.

Link

https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/leningen-premies-subsidies/woning-renoveren/index.jsp