Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Riolering

Dat de waterkwaliteit van de beken in Grimbergen dient op termijn verbeterd te worden.

Sedert 2005 zijn de waterdistributiemaatschappijen verantwoordelijk voor de opvang, het transport, de collectering en de zuivering van water (ze kunnen hiertoe trouwens een belasting innen: met name de waterfactuur), maar in de praktijk wordt de saneringsplicht uitbesteed aan derden zodat er uiteindelijk nog drie belangrijke spelers zijn.

Ten eerste Aquafin.
De N.V. Aquafin geeft uitvoering aan de rioleringsprogramma‘s van de Vlaamse Regering en door in te staan voor de aanleg en exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI), de collectoren (grote verzamelrioleringen) en de daar bijhorende infrastructuur (zoals pompstations en waterberging). Zodra een actie opgenomen is in het investeringsprogramma verzorgt Aquafin de voorbereiding (uiteraard in overleg met de gemeente), de planning en de uiteindelijke uitvoering van de werken.

De tweede speler is de gemeente die verantwoordelijk is voor de aanleg, het beheer en de verbetering van de gemeentelijke rioleringen en de regenwaterafvoerleidingen en dit in overeenstemming met de Vlaamse richtlijnen, vastgelegd in Vlarem II. Naast de uitbouw van het gemeentelijk rioleringsstelsel, kan de gemeente ook initiatieven nemen inzake kleinschalige waterzuivering (KWZI). Dergelijke investeringen zijn trouwens maar mogelijk omdat de Vlaamse overheid een uitgebreid subsidiestelsel heeft uitgewerkt.

Tenslotte is er de individuele burger die verplicht is om de nodige maatregelen te treffen om een gelijkwaardige waterkwaliteit te bereiken in zones waar riolering onverantwoord is. In de praktijk betekent dit dat voornamelijk afgelegen woningen zelf moeten instaan voor hun waterzuivering (bestaande uit een septische put of bij nieuwbouw minstens een individuele waterbehandelingsinstallatie of IBA).

AFKOPPELEN

De volgende jaren voorziet Aquafin op grondgebied Grimbergen meerdere rioleringswerken die ertoe zullen leiden dat de kwaliteit van de oppervlaktewateren aanzienlijk zal verbeteren. Bij deze aanleg dient niet enkel het hemelwater van het publiek domein maar ook dat van het particulier domein te worden afgekoppeld van de vuilwater riolering. Voor de afkoppeling van het particulier domein zullen volgende regels gelden. Het afvalwater en hemelwater van open en halfopen bebouwing wordt volledig gescheiden, voor de gesloten bebouwing is enkel een scheiding verplicht van die dakvlakken waarvoor geen leidingen door of onder het gebouw noodzakelijk zijn. In de praktijk houdt dit in dat minstens de voorste dakhelft wordt afgekoppeld. Voor de realisatie van afkoppeling op particulier domein wordt een afkoppelingsdekundige aangesteld door de gemeente om nodige afspraken te maken met de eigenaars.

Beslissingen van de gemeenteraad d.d. 19 december 2013:

Klik HIER voor het gemeentelijk subsidiereglement betreffende de tussenkomst in de kosten voor de afkoppeling van hemelwater op privé-domein (aanslagjaren 2014-2019).

Klik HIER voor het gemeentelijk belastingreglement op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater (aanslagjaren 2014-2019).

Klik HIER voor het belastingreglement betreffende de verrichtingen van stedenbouwkundige aard.

Vanaf 2010 voorziet de gemeente jaarlijks om in verscheidene straten een gescheiden rioleringstelsel aan te leggen waar Aquafin niet passeert.

Bestaande gemengd rioleringstelsel

Toekomstig gescheiden rioleringsstelsel

Toekomstig gescheiden afwateringsstelsel