Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Rioolaansluitingen

PROCEDURE VOOR RIOOLAANSLUITING

Na het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning (voor het bouwen van een nieuw gebouw of voor het verbouwen/uitbreiden van een bestaand gebouw of bij aangifte van meldingspichtige handelingen aan een bestaand gebouw) door de dienst stedenbouw, dient de rioolaansluiting gecontroleerd te worden.
Eveneens bij een bestaand gebouw, waarbij enkel de rioolaansluiting vernieuwd wordt, dient de rioolaansluiting gecontroleerd te worden door de gemeentelijke diensten.

Onderstaande procedure voor een rioolaansluiting dient vanaf heden gevolgd te worden:

1) De aanvrager dient minstens één maand voorafgaandelijk aan de rioolaansluiting het formulier 'Toelating lozing afvalwater en regenwater' in te dienen bij de dienst Openbare Werken.
Dit formulier dient vergezeld te zijn van een VLARIO-keuringsattest bestaande uit het "Conformiteitsattest" en de "aanstiplijst" (dit attest bevestigt dat de riolering op eigen terrein gescheiden werd aangelegd tot aan de rooilijn). Conform het belastingsreglement betreffende de verrichtingen van stedenbouwkundige aard en milieutechnische aard, zal de gemeente de uitvoeringskosten van de rioolaansluiting factureren aan de aanvrager.

2) De werken zullen uitgevoerd worden door een door de gemeente aangestelde aannemer, binnen de maand na aanvraag. De aanvrager zal van de uitvoering in kennis gesteld worden na de oplevering van de werken.

De aanvragen kunnen op volgende manieren ingediend worden bij de dienst Openbare Werken:
- aan de balie van de dienst Openbare Werken (Gemeentehuis, 2de verdieping, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen);
- via de post gericht aan de dienst Openbare Werken (Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen);
- via email (gemeentebestuur@grimbergen.be), gericht aan de dienst Openbare Werken.

REGLEMENTEN

Klik HIER voor het gemeentelijk subsidiereglement betreffende de tussenkomst in de kosten voor de afkoppeling van hemelwater op privé-domein (aanslagjaren 2020-2025).

Klik HIER voor het gemeentelijk belastingreglement op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater (aanslagjaren 2020-2025).

Klik HIER voor het belastingreglement betreffende de verrichtingen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard (2020-2025).

INFORMATIE

Klik HIER voor meer informatie met betrekking tot het VLARIO-keuringsattest

Klik HIER voor de lijst van alle gecertificeerde keurders