Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bomen en planten

Ontbossing of rooien van bomen

De definitie van ’ontbossing‘ (Bosdecreet, art. 4, 15°) luidt als volgt: “iedere handeling waardoor een bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt gegeven”.
Indien men niet spreekt over ontbossing, gaat men het hebben over het rooien of vellen van bomen.

Hoogstammige bomen

Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten is een hoogstammige boom een boom die een stamomtrek van meer dan 1m heeft op 1m hoogte. 

Voor het rooien van niet-hoogstammige bomen (dus met een stamomtrek kleiner dan 1m) is geen vergunning nodig tenzij deze boom: 
- deel uitmaakt van een bos; 
- beschermd is (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ voor beschermde bomen -> uitgebreid zoeken -> “houtige beplantingen” // beschermde soorten: https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1018227.html )

Voor het rooien van hoogstammige bomen is er vaak ook geen vergunning nodig, de voorwaarden worden hieronder besproken.

Rooien van hoogstammige bomen

Vrijstelling 
Sinds het in werking treden van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is het niet langer nodig een vergunning aan te vragen voor het vellen van hoogstammige bomen, als deze voldoen aan de voorwaarden opgesomd in het “Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is”. 
De voorwaarden zijn: 
- Ze maken geen deel uit van een bos; 
- Ze liggen in een woongebied in de ruime zin, in een agrarisch gebied in de ruime zin of in een industriegebied in de ruime zin, en niet in een woonparkgebied; 
- Ze liggen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning, de vergunde landbouwbedrijfswoning of landbouwbedrijfsgebouwen of de vergunde bedrijfswoning of bedrijfsgebouwen. 
- Het gaat niet om een beschermde boom of boomsoort

U neemt best contact op met onze dienst om te achterhalen of het gebouw (hoofdzakelijk) vergund is, in welke bestemmingszone het goed ligt en of het vellen van bomen zonder voorafgaandelijke vergunning niet strijdig is met de voorschriften van een BPA, RUP of verkaveling. Beschermde bomen en soorten kunnen uiteraard ook niet zomaar gerooid worden.

Het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar en na voorafgaande schriftelijke toestemming van de burgemeester is ook vrijgesteld van vergunning. U dient een aanvraag voor een noodkap schriftelijk in per mail of per brief. U kan hiervoor gebruik maken van dit aanvraagformulier.
Vergunningsplichtig 
Indien uw boom niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden (vb. een stamomtrek van meer dan 1m op 1m hoogte buiten de 15m van een vergunde woning, op een onbebouwd perceel staat,...), dient u alsnog een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen.  Vanaf 1 januari 2018 is dit een omgevingsvergunning (u kan uw aanvraag in de meeste gevallen via de snelinvoer indienen).

Ontbossing

Definitie bos, ontbossen en open plekken binnen een bos 
De definitie van ‘ontbossing’ (Bosdecreet, art. 4, 15°) luidt als volgt: “iedere handeling waardoor een bos geheel of  gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt gegeven”.
Het Bosdecreet definieert bossen als "grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtigestruikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meerfuncties vervullen". De verschillende bosfuncties zijn: economische, sociale, educatieve, wetenschappelijke, ecologische, organismebeschermende en milieubeschermende functies. 
Meer informatie over deze definities vindt u op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos

De stedenbouwkundige vergunning voor ontbossing 
Voor ontbossen is een omgevingsvergunning nodig. Hier gelden geen uitzonderingen op. Een bijzondere compensatieregeling is van toepassing, opgelegd door de regelgeving inzake het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten. 

Een kapmachtiging in een bos 
Indien er in een bos kappingen worden uitgevoerd en deze niet leiden tot ontbossing, dient er een machtiging te worden gevraagd aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Vaak is er ook een omgevingsvergunning nodig (zie hierboven).

Inplanting en onderhoud bomen en struiken

Wij raden steeds aan om met uw buren te overleggen over eventuele overlast door bomen, hagen, struiken,... Bovendien mag een actie die u stelt niet tot gevolg hebben dat een boom, haag,... op de grond van uw buur zou afsterven. 

Dit inachtnemend bepaalt het Veldwetboek: 
- De eigenaar van een niet gemene levende haag of een niet gemene muur is gerechtigd, buiten de tijd dat de vruchten te velde staan, het erf van zijn nabuur te betreden om de haag te korten, te snoeien, het snoeisel weg te halen, de muur te herstellen of te onderhouden. Indien dit erf afgesloten is, moet overgang gevraagd worden aan de nabuur, die de plaats daarvoor naar keuze kan aanwijzen. In geval van weigering moet het erf betreden worden op de minst beschadigbare plaats en behoudens vergoeding van veroorzaakte schade. 

- Bomen die in een gemene haag staan, zijn eveneens gemeen; ook bomen op de scheidingslijn van beide erven worden geacht gemeen te zijn, tenzij het tegendeel blijkt uit een titel of een voldoende bezit; sterven die bomen af of worden zij gekapt of gerooid, dan worden zij bij helfte verdeeld; de vruchten worden op gemeenschappelijke kosten ingezameld en eveneens bij helfte verdeeld, onverschillig of zij afgevallen dan wel geplukt zijn.
Iedere eigenaar heeft het recht te eisen dat de gemene bomen gerooid worden.
De mede-eigenaar van een gemene haag mag die verwijderen tot aan de grens van zijn eigendom, onder verplichting om op die grens een muur te bouwen. 

- Hoogstammige bomen mogen slechts op een door vast en erkend gebruik bepaalde afstand geplant worden; bij ontstentenis van zodanig gebruik mogen hoogstammige bomen slechts op twee meter, andere bomen en levende hagen slechts op een halve meter van de scheidingslijn tussen twee erven worden geplant.
Fruitbomen van welke soort ook mogen als leibomen, aan elke kant van de muur tussen twee erven, geplant worden zonder dat een afstand in acht wordt genomen.
Is die muur niet gemeen, dan heeft alleen de eigenaar het recht hem als steun voor zijn leibomen te gebruiken. 

- De nabuur kan de rooiing eisen van bomen, hagen, heesters en struiken die op een kortere afstand geplant zijn dan de wet bepaalt. 

- Degene over wiens eigendom takken van bomen van een nabuur hangen, kan de nabuur noodzaken die takken af te snijden.
Vruchten die vanzelf op het eigendom van de nabuur vallen, behoren de nabuur toe.
Degene op wiens erf wortels doorschieten, mag ze aldaar zelf weghakken.
Het recht om de wortels weg te hakken of de takken te doen afsnijden verjaart niet.