Rooilijnplan Sparrenlaan

Tweede bekendmaking: het plan ligt ter inzage op het gemeentehuis of kan u hier raadplegen op de website.


TWEEDE BEKENDMAKING BELGISCH STAATSBLAD

Bekendmaking gemeentelijk rooilijnplan ‘Sparrenlaan’

Bij gemeenteraadsbesluit van 26 november 2020 werd het gemeentelijk rooilijnplan “Sparrenlaan”, zoals opgesteld door landmeter-expert Dieter Hoefs van studiebureau MESO op 11 juni 2020, definitief vastgesteld.

  • Dit plan ligt ter inzage op het gemeentehuis en is raadpleegbaar op de website van de gemeente Grimbergen.

  • De Vlaamse Regering ging per ministerieel besluit van 9 oktober 2021 over tot verwerping van een beroep tegen dit gemeenteraadsbesluit, zodat overeenkomstig artikel 25, §3 van het voornoemde decreet het rooilijnplan veertien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking zal treden.

  • Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
    Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http://eproadmin.raadvst-consetat.be), of met een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel). Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen vanaf de bekendmaking van de bestreden beslissing.
Gepubliceerd op maandag 15 nov. 2021 om 16.43 u.