De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 1 mei
donderdag 10 mei
vrijdag 11 mei
maandag 21 mei

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Stedenbouwkundige vergunningen

Wat is een stedenbouwkundige vergunning?
Indien een handeling niet vrijgesteld is van vergunning en niet valt onder de meldingsplicht, dient er een stedenbouwkundige vergunning aangevraad te worden.
Er zijn zowel stedenbouwkundige vergunningen waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat als deze waarvoor er een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is. Eenvoudige dossiers kunnen ingediend worden zonder architect, voor de uitgebreide dossier is er dan weer een architect vereist.
Voor technische werken en terreinaanleg dienen er andere documenten ingediend te worden.

Op Ruimtelijke ordening - Vlaamse overheid kan u terecht voor heel wat informatie, het is echter steeds raadzaam om contact op te nemen met dienst ruimtelijke ordening.

Wat kost het?
De volgende bedragen zijn te betalen na het ontvangen van het ontvankelijkheidsbewijs en betalingsbewijs:
€ 25,00 retributie voor de aanvragen volgens aanstiplijst 1, 2 & 3.
€ 50,00 retributie voor de aanvragen volgens aanstiplijst 4.
Het bedrag van de bouwtaks is te betalen bij de afhaling van de vergunning.

Hoe is het aanvraagdossier samengesteld?
Teneinde een vlotte en optimale behandeling van uw dossier te bekomen vindt u hieronder de volledige samenstellingen om uw dossier in te dienen. 
Bij de aanvraag dienen deze formulieren telkens in 4-voud ingediend te worden,
tekeningen (plannen) in 5-voud.
Gelieve de plannen en de verklarende nota ook telkens digitaal aan te leveren via volgend mailadres: ruimtelijke.ordening@grimbergen.be
 
-Eenvoudige dossiersamenstelling

 -aanstiplijst 
 -aanvraagformulier aangevuld met rijksregisternummer aanvrager en/of ondernemingsnummer VKBO
 -tekeningen van de geplande werken, zie aanstiplijst
 -minstens 3 foto's
 -statistisch formulier huisvesting
 -statistisch formulier ander dan huisvesting
  
-Uitgebreide dossiersamenstelling (samenwerking met architect is vereist):

 -aanstiplijst
 -aanvraagformulier aangevuld met rijksregisternummer aanvrager en/of ondernemingsnummer VKBO
 -verklarende nota 
 -tekeningen van de geplande werken, zie aanstiplijst 
 -minstens 6 foto's
 -statistisch formulier huisvesting
 -statistisch formulier ander dan huisvesting
 -mobiliteitstoets (> 200 parkeerplaatsen)
 -hemelwaterformulier

 
 Voor aanvragen vanaf 2 woongelegenheden is volgend document ook vereist:
 -Eandis

 Voor aanvragen vanaf 3 woongelegenheden is volgend document ook vereist:
 -overeenkomst

 Indien er een ontbossing aan de bouwwerken te pas komt is volgend document ook vereist:
 -compensatieformulier bij ontbossing
 
 Grond en panden
 (bij meergezinswoningen vanaf 50 woongelegenheden of groepswoningbouw met ten minste
  tien woongelegenheden)
 -aanstiplijst sociale last en bescheiden woonaanbod

Project-m.e.r.-screeningsnota
Projecten uit bijlage III van het project-m.e.r.-besluit van 10/12/2004, aangepast door het besluit van 1 maart 2013 worden aan een milieueffectenrapportage onderworpen alvorens een vergunning wordt verleend. Meer info bekomt u via volgende link.
 -Project-m.e.r.-screeningsnota

Voor projecten waarbij er straten, pleinen, openbaar groen wordt aangelegd:
-pesticidentoets

-Technische werken:

 -aanstiplijst
 -aanvraagformulier aangevuld met rijksregisternummer aanvrager en/of ondernemingsnummer VKBO
 -verklarende nota 
 -tekeningen van de geplande werken, zie aanstiplijst
 -minstens 6 foto's 
 -mobiliteitstoets (> 200 parkeerplaatsen)
 -hemelwaterformulier
 -compensatieformulier bij ontbossing

-Terreinaanlegwerken (o.a. het rooien van bomen):

 -aanstiplijst
 -aanvraagformulier aangevuld met rijksregisternummer aanvrager en/of ondernemingsnummer VKBO
 -verklarende nota
 -tekeningen van de geplande werken, zie aanstiplijst 
  (+ minstens 1 dwars- en langsdoorsnede terreinprofiel)
 -minstens 6 foto's
 -hemelwaterformulier (niet bij het rooien van bomen)
 -compensatieformulier bij ontbossing