Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Verkavelingsvergunningen

Wat is een verkavelingsvergunning / wijziging?
Wanneer u een perceel grond verdeelt in twee of meerdere kavels met de bedoeling minstens één van deze kavels te verkopen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen gebruikt worden, bent u verplicht een verkavelingsvergunning aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen.
Een verkavelingsvergunning kan eveneens worden aangevraagd met het oog op de bouw of aanleg van industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen, constructies of terreinen.

Een reeds bestaande verkaveling kan gewijzigd worden via een verkavelingswijziging, voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten van de betrokken partijen:

  • Alle overige kaveleigenaars moeten hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld;
  • Minstens 50% van de kaveleigenaars uit de oorspronkelijke verkaveling dienen akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging.

Wat kost het?
De volgende bedragen zijn te betalen na het ontvangen van het ontvankelijkheidsbewijs en betalingsbewijs:
€ 80,00 retributie voor verkavelingsaanvragen.
€ 40,00 retributie voor verkavelingswijzigingen.

Op Ruimtelijke ordening - Vlaamse overheid kan u terecht voor heel wat informatie, het is echter steeds raadzaam om contact op te nemen met .

Hoe is het aanvraagdossier samengesteld?
Teneinde een vlotte en optimale behandeling van uw dossier te bekomen vindt u hieronder de volledige samenstellingen om uw dossier in te dienen.
Bij de aanvraag dienen deze formulieren en plannen telkens in 7-voud ingediend te worden.
Gelieve de plannen en de motivatienota ook telkens digitaal aan te leveren via volgend mailadres: ruimtelijke.ordening@grimbergen.be

-Nieuwe verkavelingsaanvraag

 -aanvraagformulier
 -Eandis
 -verbintenis
 -overeenkomst
 -motivatienota
 -tekeningen van de te verkavelen grond(en)
 -minstens 6 foto's
 -compensatieformulier (bij ontbossing)
 -mobiliteitstoets
 -hemelwater
 -bij nieuwe straten, pleinen, enz.: pesticidentoets 

 Indien de aanvraag een verkaveling betreft die meer dan 10 loten omvat:
 
 -aanstiplijst sociale last en last bescheiden woonaanbod

-Verkavelingswijziging

 -aanvraagformulier
 -Eandis
 -verbintenis
 -overeenkomst
 -motivatienota
 -tekeningen van de te wijzigen verkaveling
 -minstens 6 foto's
 -compensatieformulier (bij ontbossing)
 -mobiliteitstoets