Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt ter uitvoering van een ruimtelijk structuurplan op gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau. Het legt de bestemming en bouwmogelijkheden vast voor een bepaald deel of delen van het grondgebied van het gewest, de provincie of de gemeente.

GOEDGEKEURD

Hieronder kunt u de goedgekeurde, geldende ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) raadplegen.

RUP Kleine Kerkvoetweg
grafisch plan 
voorschriften 
toelichtende nota


RUP Groot Molenveld (herziening BPA nr. 46)
grafisch plan
voorschriften
toelichtende nota

IN OPMAAK

Hieronder kunt u de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) in opmaak raadplegen. 

RUP Reconversie Douwe Egbertssite
startnota
procesnota
verslag participatiemoment

RUP Beigemveld
grafisch plan
voorschriften
toelichtende nota

RUP Herbestemming Open Ruimte  - Ten Doorn
grafisch plan
voorschriften
toelichtende nota

RUP Herbestemming Open Ruimte  - Kruisstraat
grafisch plan
voorschriften
toelichtende nota

RUP Herbestemming Open Ruimte  - Lang Blok
grafisch plan
voorschriften
toelichtende nota

RUP Herbestemming Open Ruimte  - Kerkeveld
grafisch plan
voorschriften
toelichtende nota

Op 5 oktober 2017 zal een infovergadering plaatsvinden waar het RUP Beigemveld zal worden toegelicht. Deze vergadering zal plaatsvinden in de Raadzaal, op verdieping 1A van het gemeentehuis te Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen om 19u.
Op 18 oktober 2017 zal een infovergadering plaatsvinden waarin het RUP Herbestemming Open Ruimte zal worden toegelicht. Deze vergadering zal plaatsvinden in de Raadzaal, op verdieping 1A van het gemeentehuis te Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen om 20u.

Op deze infovergaderingen zal het studiebureau de plannen begrijpelijk uitleggen en Indien u niet aanwezig kan zijn op de infovergadering of erna nog vragen heeft kan u ons contacteren.

Meer info op de website van het studiebureau D+A.

Veelgestelde vragen
1. Wat is de aanleiding voor deze RUPs?
Uit de woonbehoeftestudie, uitgevoerd in 2016, blijkt dat bedachtzaam moet omgesprongen worden met de woonuitbreidingsgebieden die gesitueerd zijn in de kernen in het buitengebied Beigem en Humbeek. Er wordt bijgevolg geopteerd om de bestemming van deze woonuitbreidingsgebieden te herbekijken. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen de bestaande functies van de woonuitbreidingsgebieden en wordt gekeken op welke manier deze gebieden het beste kunnen worden afgewerkt. Uit de woonbehoeftestudie blijkt ook dat het overaanbod aan woningen niet veel marge biedt waardoor bij uitstel van ontwikkeling van enkele projecten de behoefte aan woningen mogelijks toch niet kan worden ingevuld. Daarenboven is er tevens de verplichting om te voldoen aan het sociaal bindend objectief.

2. Wat is de visie voor deze RUPs?
- RUP Beigemveld:
Het woonuitbreidingsgebied (WUG) Beigemveld is gelegen aan de rand van het woongebied rond het centrum van Grimbergen. Vanuit deze logica werd in het structuurplan reeds aangegeven dat dit WUG kon worden aangesneden. De centrale zone van het WUG was bij de opmaak van het structuurplan reeds verkaveld aan de hand van een verkavelingsvergunning. Om het volledige WUG in de toekomst volwaardig te kunnen ontwikkelen conform het structuurplan van de gemeente is het integrale WUG opgenomen in de afbakening van het plan. Globaal wordt uitgegaan van het verder verdichten van het WUG waarbij de onbebouwde percelen zullen worden aangewend voor het verwezenlijken van deze bijkomende invulling ("projectgebied" op het grafisch plan). Deze invulling dient conform de woonbehoeftestudie te worden voorzien en conform de voorwaarden gesteld in het PRIAK voor een deel van het WUG. Het is hierbij belangrijk dat er op een kwalitatieve manier wordt aangesloten op het bestaande reeds bebouwde weefsel zowel in het plangebied als erbuiten. Om dit op een kwalitatieve manier te realiseren wordt geopteerd voor het gradueel verdichten van het volledige gebied waarbij de dichtheid toeneemt in de richting van het centrum. Het reeds bebouwde weefsel binnen het WUG kan verder afgewerkt worden. De ontwikkeling wordt verankerd in de omgeving door middel van een groen netwerk met trage verbindingen. Deze sluiten aan bij de centrale groenruimte die voorziet in een aangename verpozingsruimte. Om de leefkwaliteit te verhogen dient de ontwikkeling een verkeersluw karakter te genieten. Het vermijden van sluipverkeer zal hierin eveneens een rol spelen.

- RUP Herbestemming Open Ruimte:
De woonuitbreidingsgebieden worden bij voorkeur herbestemd in functie van een multifunctionele open ruimte. Voor het WUG Kerkveld wordt geopteerd om de beekvallei te vrijwaren van nieuwe woonontwikkelingen. Een mogelijke (sociale) woonbehoefte kan nog steeds opgevangen worden aansluitend bij de kern van Humbeek. Dit geldt eveneens voor de zone langs de Kruisstraat in het WUG Kruisstraat (op het grafisch plan ingekleurd als "projectgebied").


3. Wat gaat er met mijn perceel/nabijgelegen percelen gebeuren?
U kan op de bovenstaande grafische plannen kijken hoe uw perceel/nabijgelegen percelen is/zijn ingekleurd, de legende staat naast het plan.

4. Wat is "open ruimte"?
Open ruimte is niet bebouwde ruimte, zoals bijvoorbeeld een agrarisch landschap.

5. Wat is een "woonuitbreidingsgebied"?
Op de gewestplannen werden gebieden ingekleurd als "reserve" woongebied voor mochten de woongebieden zelf te klein blijken om de vraag naar nieuwe woningen op te vangen (in een woongebied kon gebouwd worden, in een woonuitbreidingsgebied dus niet). In veel gemeenten is de bevolkingsaangroei echter niet van die aard dat alle woonuitbreidingsgebieden behouden moeten blijven en daarom worden deze herbestemd.

6. Planschade
Hiervoor verwijzen wij naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. In het bijzonder Hoofdstuk VI Planschade en planbaten. De oorspronkelijke voorschriften voor de woonuitbreidingsgebieden kan u hier lezen, in Artikel 5.1.1. Deze werden aangevuld in de Codex, Artikel 5.6.4 en volgende.