Schade veroorzaakt door het bestuur

Heeft u schade geleden en stelt u de gemeente of het OCMW hiervoor verantwoordelijk?

Alle personen die schade hebben opgelopen, kunnen hiervan aangifte doen bij de cel verzekeringen van de gemeente en het OCMW.
Wij sturen uw aangifte door naar onze verzekeraar die onderzoekt of het bestuur al dan niet (mogelijk) aansprakelijk is voor de geleden schade.
Als het bestuur aansprakelijk is, krijgt u via de verzekeringsmaatschappij een vergoeding voor de geleden schade. Deze schade zal altijd (tegensprekelijk) moeten worden vastgelegd.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding, moet u bewijzen voorleggen en een dossier samenstellen.

 • U moet de omstandigheden bewijzen die de schade veroorzaakt hebben.
 • U toont aan dat het bestuur een fout of onzorgvuldigheid heeft begaan waardoor er schade is geleden.
 • U moet de schade aantonen.
 • De schadevergoeding moet u aanvragen bij de juiste aansprakelijke (bv. gemeentebestuur is geen wegbeheerder van de gewestwegen, aannemers aangesteld door de gemeente, …)
  - Is een gemeenteweg of -straat de vermoedelijke oorzaak van de schade? Stuur de aanvraag dan naar de gemeente.
  - Is een gewestweg de vermoedelijke oorzaak van de schade? Stuur de aanvraag dan naar de provinciale Afdeling Wegen en Verkeer.
  - Bij schade door wegenwerken, kunt u zich richten tot de wegbeheerder of de aannemer.
 • U doet het best ook aangifte bij uw eigen verzekering (bv. autoverzekering, brandverzekering, rechtsbijstandverzekering, familiale verzekering). Uw verzekeringsmaatschappij zal dan een dossier samenstellen en een aanvraag doen bij de juiste aansprakelijke. Mogelijks zal uw eigen verzekeraar u rechtstreeks uitbetalen en nadien de schadevergoeding verhalen op de juiste aansprakelijke.       

Hoe aanvragen

Zorg voor voldoende bewijsstukken, zowel van de omstandigheden van het ongeval als van de schade (bvb. foto's, schadebestek, ...).
Laat de feiten onmiddellijk vaststellen, voor ongevallen op de weg bij voorkeur door de politie die een proces-verbaal kan opmaken.
U kan zich desgevallend beroepen op een onafhankelijke getuige.

Geef de schade zo snel mogelijk na het voorval aan bij uw eigen verzekeraar.

Breng de gemeente op de hoogte van de schade en bezorg alle mogelijke bewijsstukken via het e-mailadres gemeentebestuur@grimbergen.be. Wij bezorgen de aangifte aan onze verzekeraar die beslist over de aanvaarding.

Wat meegeven: schadedossier samenstellen

De aanvraag tot schadevergoeding moet deze gegevens bevatten:

 • naam en adres van de schadelijder
 • datum waarop de schade veroorzaakt werd
 • zo exact mogelijke plaatsbeschrijving
 • vermoedelijke oorzaak van de schade
 • gegevens van de eigen verzekeraar
 • adresgegevens van eventuele getuigen
 • documenten die de ongevalsomstandigheden bewijzen, bijv.:
  • kopie van proces-verbaal van de politie
  • bewijs van de tussenkomst van de takeldienst
  • foto's van de plaats van ongeval
  • getuigenverklaring
  • ...
 • documenten die de geleden schade bewijzen
  • merk, type en nummerplaat van het voertuig
  • foto's van de schade
  • bestek of factuur van de herstelling
  • ...
  • lichamelijk schade: doktersattesten, facturen van het ziekenhuis, overzicht van tussenkomst van het ziekenfonds, ...
  • kledijschade: foto's van de beschadigde kledij, aankoopbewijzen, ...
  • voertuigschade:
  • schade aan de woning door wegenwerken: voorafgaande plaatsbeschrijving, foto's van de schade, ...          

Verder verloop

De verzekeraar van de gemeente / het OCMW onderzoekt of het bestuur al dan niet aansprakelijk is voor de schade. De cel verzekeringen van het bestuur en de schadelijder worden hiervan op de hoogte gesteld.

Indien nodig kan de verzekeraar van de gemeente extra informatie aanvragen bij:

 • de cel verzekeringen van de gemeente
 • de schadelijder/verzekeraar van schadelijder

Als de gemeente aansprakelijk blijkt, ontvangt de schadelijder een vergoeding voor de geleden schade.
Als de gemeente niet aansprakelijk blijkt, ontvangt de schadelijder geen vergoeding voor de geleden schade.

Tot slot: een greep uit de rechtspraak

 • Het is aan de slachtoffers om de werkelijkheid van de feiten te bewijzen.
 • Zelfs als de werkelijkheid van de feiten bewezen is, is de verzekerde nog niet aansprakelijk. Er moet eveneens een fout gemaakt zijn die de schade veroorzaakt heeft.
 • Een openbaar bestuur is pas aansprakelijk als het ongeval te wijten is aan een weggedeelte waarvan de toestand abnormaal en onvoorzienbaar is voor een aandachtig weggebruiker, bedacht over zijn eigen veiligheid.
 • De bestuurder moet zijn snelheid aanpassen aan de zichtbaarheid waarover hij beschikt.
 • Openbare besturen kunnen niet onmiddellijk op de hoogte zijn van al wat voorvalt op het geheel van het wegennet. Voor schade die veroorzaakt wordt door gewestwegen kan het gemeentebestuur nooit aansprakelijk zijn
 • De herstelling van het wegdek houdt geen erkenning van de aansprakelijkheid in.