Sportraad

Doelstelling:

De sportraad is een gemeentelijke adviesraad en heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie in de ruimste zin te bevorderen in het belang van het algemene welzijn van alle inwoners van de gemeente Grimbergen.

Om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan heeft de gemeenteraad een aantal adviesraden, waaronder de sportraad, opgericht die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren.

De gemeenteraad kan voor bepaalde vraagstukken het advies inwinnen van adviesraden die in de gemeente werden opgericht.

Deze adviesraden hebben geen beslissingsbevoegdheid maar zijn louter adviserende organen die niet bindende adviezen uitbrengen ten behoeve van de gemeenteraad.

De sportraad heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie in de ruimste zin te bevorderen in het belang van het algemene welzijn van alle inwoners van de gemeente Grimbergen.

Hij doet dit onder andere door:

  1. de gemeente bij te staan of deel te nemen in het bestuur van de gemeentelijke sport-, recreatie- en openluchtinfrastructuur
  2. het geven van advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid en voor alle aangelegenheden die voorzien zijn in de van kracht zijnde regelgeving
  3. het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle Nederlandstalige sportinitiatieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente
  4. het activeren, steunen en organiseren van initiatieven gericht op een ruimere deelname van de diverse bevolkingsgroepen aan de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven, of de kwaliteitsverbetering hiervan. Het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op gebied van sportbeoefening en kaderleiding
  5. het verrichten van onderzoek, verzamelen van documenten en informatie
  6. het geven van standpunten betreffende de gemeentelijke begroting,
  7. de deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande raden voor jeugd, senioren, culturele aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie.

Samenstelling:

voorzitter: Patrick Thielemans
Secretaris: David De Vuyst
Ondervoorzitter: Eric Van Lint
Penningmeester: BenoƮt Maerten