Je bent EU-burger en wil stemmen voor de Europese verkiezingen

Indien je een Europese burger bent die in België verblijft, kan je in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zal je niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst van je gemeente moet ten laatste op 31 maart 2024 worden ingediend.

Merk op dat indien je je reeds liet registreren voor de Europese verkiezingen van bijvoorbeeld 2014 of 2019, dan moet je je niet meer laten registreren voor komende verkiezing. Je zal sowieso ingeschreven zijn op de kiezerslijst en een oproepingsbrief ontvangen.

Stemplicht voor de 16- en 17-jarigen voor de verkiezing van het Europees Parlement
Volgens de wet van 25 december 2023 kunnen de 16- en 17- jarigen voor de verkiezing van het Europees parlement stemmen.
In een arrest van 21 maart 2024 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de minderjarigen aan de stemplicht onderworpen zullen moeten worden op 9 juni 2024.

Voorwaarden

 • Op datum van de verkiezingen de nationaliteit van 1 van de 26 lidstaten van de Europese Unie bezitten: Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Roemenië, Slowakije, Slovenië of Zweden.
 • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben en ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente waar je in België verblijft.
 • De volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben op 9 juni 2024.
 • De burger mag zijn kiesrecht niet verloren hebben in zijn staat van herkomst (door een individuele rechterlijke of administratieve beslissing waartegen hoger beroep mogelijk is).
 • De burger mag niet onder de toepassing vallen van de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek inzake de uitsluiting van en de schorsing uit het Belgisch kiesrecht.
 • Ten laatste op 31 maart 2024 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

Procedure

Voor de inschrijving op de kiezerslijst vul je formulier C/1 in. Dit kan op verschillende manieren:

 • Je vult het formulier online in via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be;
 • Je vult het formulier manueel in:
  • het ingevulde formulier kan je op afspraak afgeven op de Dienst Burgerzaken.
  • het ingevulde formulier stuur je, samen met een kopie van beide zijden van je verblijfsdocument, per post op naar: Lokaal Bestuur Grimbergen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen.

Aandachtspunten

 • Indien je geen kopie van beide zijden van je identiteitsdocument kan voorleggen, wordt je dossier als onvolledig beschouwd.
 • Gezamenlijke zendingen van inschrijvingsformulieren zijn niet mogelijk, tenzij het inschrijvingsformulieren zijn van burgers die deel uitmaken van hetzelfde gezin.


Na inschrijving

 1. Na het doorgeven of doorsturen van je inschrijvingsformulier ontvang je een ontvangstbewijs. Let op: dit is nog geen bevestiging van je inschrijving.
 2. Het college van burgemeester en schepenen zal onderzoeken of je aan alle voorwaarden voldoet en beslissen over je inschrijving.
 3. Pas na deze beslissing ontvang je een brief (indien je het formulier manueel hebt ingevuld) of een melding (indien je het formulier digitaal hebt ingevuld) met daarin de vermelding of je al dan niet kan deelnemen aan de verkiezingen.
 4. Indien de aanvraag geaccepteerd wordt, dan is men verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Uitzonderingen

Als je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven, kan je toch je stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.