Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Individueel bezoldigd personenvervoer

Nieuwe regelgeving sinds 1 januari 2020

Klik hier voor het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2020, gepubliceerd op 28 januari 2020.

Reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg
Inhoud
Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen.
Hoofdstuk 2 – Machtigingsaanvraag.
Hoofdstuk 3 – Belasting.
Hoofdstuk 4 – Gebruik standplaatsen.
Hoofdstuk 5 - Tarieven.
Hoofdstuk 6 – Bijkomende machtigingsvoorwaarden.
Hoofdstuk 7 – Handhaving.
Hoofdstuk 8 – Slotbepalingen.
Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1. Situering en toepassingsgebied
In aanvulling op de Vlaamse taxiregelgeving stelt dit reglement specifieke stedelijke voorschriften vast voor de machtigingen voor standplaatstaxi’s op het grondgebied van de gemeente Grimbergen.
Dit reglement herhaalt niet alle bepalingen van de genoemde Vlaamse regelgeving. Het herhaalt ook geen voorschriften uit de verkeerswetgeving, technische normen, enzovoort.
Het moet daar dus steeds samen mee gezien en in acht genomen worden.

Hoofdstuk 2 – Machtigingsaanvraag
Artikel 2.
Niemand mag zonder gemeentelijke machtiging voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer vanaf een standplaats op de openbare weg die daarvoor voorbehouden is (hierna verder genoemd de machtiging), gebruik maken van de taxistandplaatsen op de openbare weg die zich op het grondgebied van Grimbergen bevinden.

Artikel 3.
De machtiging wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die hetzij een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer (hierna: vergunning) heeft, hetzij samen met de machtigingsaanvraag een vergunning aanvraagt.

Artikel 4.
De machtiging wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen. Het model van het aanvraagformulier is terug te vinden op de website van de gemeente Grimbergen.

Artikel 5.
Bij de aanvraag worden volgende documenten gevoegd:
§1 Indien de aanvraag samen gebeurt met een aanvraag voor een vergunning worden volgende documenten bijkomend toegevoegd:
- Installatie- en keuringverslag van de taxameter,
- De originele exemplaren van de dienststaat en vervoerbewijs van een testrit.
§2 In het andere geval :
- Een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager,
- Een uittreksel uit het strafregister model 596.1 -27 dat minder dan drie maanden oud is.
In geval de aanvrager een rechtspersoon is, worden deze documenten toegevoegd voor alle zaakvoerders of bestuurders belast met het dagelijks beheer.
- Installatie- en keuringverslag van de taxameter
- De originele exemplaren van de dienststaat en vervoerbewijs van een testrit.

Artikel 6.
In de machtigingsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt aan elk voertuig een identificatienummer toegekend. Elk identificatienummer kan slechts eenmaal worden toegewezen.
De exploitant ontvangt pas machtigingskaarten nadat hij van elk vergund voertuig de aankoopfactuur, de verzekeringspolis, het keuringsbewijs en het kentekenbewijs heeft voorgelegd.

Artikel 7.
Onder de voorwaarden vastgesteld door de gemeenteraad in dit reglement wordt de machtiging of de hernieuwing van de machtiging op het grondgebied van Grimbergen uitgereikt door het college van burgemeester en schepenen binnen vijfenveertig dagen vanaf de dag waarop de aanvraag volledig is. Als het bevoegde college gedurende de
voormelde termijn niet zetelt, wordt de termijn verlengd tot maximum zestig dagen. De weigeringsbeslissingen worden aan de aanvrager betekend.
De machtiging omvat de toelating voor het stationeren op eender welke standplaats op de openbare weg in de vergunningverlenende gemeente die voorbehouden wordt voor de taxi’s.
De houder van een machtiging kan op geen enkel ogenblik en op geen enkele manier een schadevergoeding eisen van de gemeente Grimbergen wanneer taxistandplaatsen heringericht, verwijderd, verplaatst worden, tijdelijk niet inneembaar zijn, eventueel om redenen van openbare orde of openbaar nut.

Artikel 8.
Het college van burgemeester en schepenen levert maximaal het aantal machtigingen af als het aantal taxivoertuigen dat de aanvrager in exploitatie heeft en waarvoor hij dus over taxikaarten of vergunningskaarten beschikt.
Er worden twee machtigingskaarten uitgereikt per voertuig waarvoor een machtiging wordt verleend.
De machtigingskaarten worden in het voertuig bevestigd, onderaan rechts op de achterruit en aan de rugleuning van de voorste passagierszetel.
Artikel 9.
De duur van de machtiging valt samen met de duur van de vergunning en kan de duur van de vergunning niet overschrijden.
In afwijking van het eerste lid kan het college van burgemeester en schepenen gemotiveerd, wegens bijzondere omstandigheden, een machtiging voor een kortere duur dan de vergunning verlenen.
Een aanvraag tot hernieuwing van de machtiging moet, samen met alle vereiste bijlagen, ten minste twee maanden vóór het verstrijken van de machtiging, aan de stad overgemaakt worden.

Artikel 10.
De norm voor het aantal standplaatstaxi’s op het grondgebied van Grimbergen bedraagt 1 per 1 000 inwoners.

Artikel 11.
Voor de goedkeuring van de machtiging geldt volgende voorrangsregeling:
1° de houders van een taxivergunning op basis van het decreet van 20 april 2001 die vergund waren om gebruik te maken van de standplaatsen blijven gemachtigd om de standplaatsen te gebruiken. Indien zij de taxivergunning stopzetten en een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aanvragen inclusief een gemeentelijke machtiging, hebben zij voorrang;
2° als het maximum aantal machtigingen nog niet bereikt is, komen vervolgens de aanvragers op een wachtlijst in aanmerking;
3° als het maximum aantal machtigingen na afhandeling van de wachtlijst nog niet bereikt is, of als er geen wachtlijst is, komen de andere aanvragers in aanmerking.
In elk van de in het eerste lid bepaalde mogelijkheden, krijgen zero emissie-voertuigen voorrang.
Artikel 12.
De machtiging is persoonlijk en onoverdraagbaar.
Na een voorafgaande toelating van het bevoegde college mag de echtgeno(o)t(e) of de duurzaam samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad bij overlijden of permanente arbeidsongeschiktheid van de houder van de machtiging onder dezelfde voorwaarden het gebruik van de taxistandplaatsen voortzetten tot het einde van
de in de machtiging gestelde termijn.
Een rechtspersoon kan de machtiging van een natuurlijk persoon die houder is van een machtiging voortzetten wanneer deze houder zijn machtiging inbrengt in de rechtspersoon die hij opricht en waarvan hij de meerderheidsvennoot is, alsook de zaakvoerder.
Artikel 13.
De machtiging dient afgehaald te worden binnen de drie maanden vanaf de datum van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Na deze termijn vervalt de machtiging.
Artikel 14.
Bij een met redenen omklede beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan de machtiging ingetrokken of voor een bepaalde duur geschorst worden of kan de hernieuwing van de machtiging worden geweigerd:
1° indien de exploitant de machtigingsvoorwaarden van dit reglement niet naleeft,
2° indien de exploitant om om het even welke reden (schorsing, intrekking, vrijwillige stopzetting…) niet langer over een vergunning beschikt.

Artikel 15.
Tegen de in artikel 15 genoemde beslissingen, of in voorkomend geval bij ontstentenis van beslissing binnen de termijnen bepaald in artikel 7, kan een herzieningsaanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. De herzieningsaanvraag moet worden ingediend met een beveiligde zending binnen vijftien dagen na de betekening van de weigering of binnen vijftien dagen na de datum waarop de termijnen bepaald in artikel 7 verstrijken die op de indiening van de aanvraag volgt.
Daarop organiseert de gemeente binnen de vijfenveertig dagen een hoorzitting.
Als daarna de beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt bevestigd, kan een beroep ingesteld worden bij de Raad van State.

Hoofdstuk 3 – Belasting

Artikel 16.
De afgegeven machtigingen geven elk aanleiding tot een jaarlijkse en ondeelbare gemeentebelasting, ten laste van de natuurlijke of rechtspersoon die houder is van de machtiging. Het bedrag van de belasting wordt bepaald in het betreffende gemeentelijk reglement.

Hoofdstuk 4 – Gebruik standplaatsen

Artikel 17.
Het aantal voertuigen dat aanwezig is op een bepaalde standplaats op de openbare weg, mag in geen geval het aantal beschikbare plaatsen overschrijden.

Hoofdstuk 5 - Tarieven

Artikel 18.
Bij vertrek vanop de taxistandplaats met een klant moet de taxameter steeds in werking gesteld zijn.

Artikel 19.
Houders van een machtiging hanteren bij vertrek op de taxistandplaatsen de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde tarieven, op voorstel van de exploitant.
De niet-forfaitaire tarieven zijn als volgt opgebouwd: opnemingsbedrag – kilometertarief – wachtgeld – nachttarief (facultatief).
De forfaitaire tarieven vermelden de prijs en een duidelijk vertrek- en eindpunt.
Voor andere ritten zijn de tarieven vrij, binnen de grenzen die de Vlaamse minister kan bepalen.

Artikel 20.
De tarieven moeten zichtbaar uitgehangen worden in het voertuig waarvoor de machtiging geldt.

Hoofdstuk 6 – Bijkomende machtigingsvoorwaarden

Artikel 21. Vereisten voor de taxistandplaatsvoertuigen – herkenbaarheid
Elk voertuig dat ingezet wordt als standplaatstaxi dient uitgerust te zijn met taxibalk/taxilicht zodat het herkenbaar is als een taxi gemachtigd om te stationeren op de
voorbehouden standplaatsen op de openbare weg op het grondgebied van de gemeente Grimbergen.
Artikel 22. Vereisten voor de taxistandplaatsvoertuigen – reclame
Het aanbrengen van reclame wordt toegelaten onder volgende voorwaarden:
- Reclame kan enkel worden aangebracht op het koetswerk van het voertuig of op de achterruit. Indien de reclame wordt aangebracht op de achterruit, dan mag die niet meer dan 10 cm hoog zijn en in geen geval 1/5 van die ruithoogte overschrijden, mag die het doelmatig zicht van de chauffeur niet hinderen of belemmeren en moet er voor gezorgd
worden dat de boorddocumenten duidelijk zichtbaar blijven voor derden.
- Reclame in strijd met de openbare orde, goede zeden, van politieke aard of misleidend voor de klant, wordt niet toegelaten.
- Het aanbrengen van bestickering om aan te duiden dat het om een elektrisch voertuig of een voertuig op waterstof gaat, is toegestaan.

Artikel 23.
Vereisten betreffende de dienstverlening tegenover de klanten en de
vervoerde personen, en vereisten en verplichtingen voor de beroepsbekwaamheid
van de bestuurders van een voertuig waarmee het vervoer wordt verricht:
- In hun betrekkingen met het publiek zullen de vergunninghouder en zijn personeel zich uitsluitend van de Nederlandse taal bedienen tenzij mocht blijken dat de klant deze taal niet of niet voldoende machtig is.
- De bestuurder geeft de in zijn voertuig gevonden voorwerpen uiterlijk binnen twee kalenderdagen af bij de politie.
- Klanten met een blindengeleidehond of andere assistentiehond moeten worden opgenomen; andere huisdieren kunnen worden geweigerd;
- De bestuurder gedraagt zich beleefd tegenover de klanten of derden wanneer hij in dienst is;
- De bestuurder gaat, vooraleer het voertuig te starten, na of alle deuren goed dicht zijn;
- De bestuurder staat altijd in voor de netheid van de taxistandplaatsen;
- De bestuurder gedraagt zich op correcte wijze en met inachtneming van de verkeersregels in het verkeer;
- De bestuurder aanvaardt taxicheques van personen die te kennen geven met taxicheques te willen betalen.

Hoofdstuk 7 – Handhaving

Artikel 24.
Bij de vaststellingen van overtredingen op dit reglement, andere dan de overtredingen die al gevat zijn door artikel 31 §§ 1 en 2 van het decreet en door de tabel in bijlage 11 van het besluit, wordt een gemeentelijke administratieve sanctie toegepast, met een maximumbedrag van 350 euro en volgens de wet van 24 juni 2013.

Hoofdstuk 8 – Slotbepalingen

Artikel 25. Opheffingsbepalingen
Huidig reglement heft het gemeentelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, goedgekeurd in de gemeenteraad 9 november 2009 en de bijlagen bij het reglement, op.

Artikel 26. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2020.


Voor het uitbaten van een taxidienst is een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer nodig.
Met deze vergunning kan men vier diensten naar keuze aanbieden:

 • Straattaxi: het voertuig wordt aangeboden aan de klant op de openbare weg (de klant moet de taxi minstens een kwartier op voorhand bestellen).
 • Standplaatstaxi: het voertuig mag de openbare taxistandplaatsen van een gemeente gebruiken. Hiervoor dient men een bijkomende machtiging per gemeente aan te vragen.
 • Ceremonieel vervoer: het voertuig mag gebruikt worden voor ceremonies van minstens 3 uur, op basis van een schriftelijke overeenkomst.
 • OV-taxi: opdrachten voor het gebruik van het voertuig komen binnen via de Mobiliteitscentrale.De taxitarieven voor de straattaxi’s worden vrij bepaald door de exploitant. Ze moeten wel duidelijk geafficheerd worden en werken via een app.
Voor de standplaatstaxi’s worden de tarieven door het college van burgemeester en schepenen vastgelegd op voorstel van de exploitant en worden ze vermeld op de machtigingskaart. Standplaatstaxi’s dienen verplicht een taxilicht en taximeter te hebben.
 
Vanaf 1/1/2020 zijn er minimale emissienormen voor voertuigen ingeschreven als taxivoertuig:
 
VANAF 01/01/2020
 
 • inschrijving DIV vóór 01/01/2020
  - aantal zitplaatsen tot 5: geen
  - aantal zitplaatsen tussen 5 en 8: geen
  - aantal zitplaatsen vanaf 8 (minibus): geen
 • inschrijving DIV na 01/01/2020
  - aantal zitplaatsen tot 5: 71
  - aantal zitplaatsen tussen 5 en 8: 66
  - aantal zitplaatsen vanaf 8 (minibus): 56VANAF 01/01/2025
 
 • inschrijving DIV vóór 01/01/2025
  - aantal zitplaatsen tot 5: 71
  - aantal zitplaatsen tussen 5 en 8: 66
  - aantal zitplaatsen vanaf 8 (minibus): 56
 • inschrijving DIV na 01/01/2025
  - aantal zitplaatsen tot 5: 74
  - aantal zitplaatsen tussen 5 en 8: 71
  - aantal zitplaatsen vanaf 8 (minibus): 6VANAF 01/01/2030
 
 • inschrijving DIV vóór 01/01/2030
  - aantal zitplaatsen tot 5: 74
  - aantal zitplaatsen tussen 5 en 8: 71
  - aantal zitplaatsen vanaf 8 (minibus): 61
 • inschrijving DIV na 01/01/2030
  - aantal zitplaatsen tot 5: zero-emissie
  - aantal zitplaatsen tussen 5 en 8: zero-emissie
  - aantal zitplaatsen vanaf 8 (minibus): zero-emissieKandidaat-vergunninghouders moeten voldoen aan de taalvereisten: Nederlands op niveau B1 volgens het Europees Referentiekader kunnen aantonen.
De vergunning is geldig in heel het Vlaams gewest.
Aan de vergunning is een jaarlijkse retributie van 350 euro gekoppeld per voertuig (250 euro indien het voertuig voldoet aan de minimale emissienormen die gelden na 01/01/2025).
De vergunning moet aangevraagd worden in de gemeente waar de exploitatiezetel gevestigd is.
Aanvragen gebeuren volledig digitaal https://centaurus2020.vlaanderen.be/

Machtiging standplaatstaxi

 
De vergunning individueel bezoldigd personenvervoer geeft de keuze uit vier verschillende diensten, maar om te kunnen exploiteren als standplaatstaxi moet de exploitant bijkomend een machtiging aanvragen in elke gemeente waar hij gebruik wenst te maken van de openbare taxistandplaatsen.
 
De machtiging moet aangevraagd worden in elke gemeente waar men gebruik wenst te maken van de openbare taxistandplaatsen. Aanvragen gebeuren volledig digitaal via https://centaurus2020.vlaanderen.be/


Bestuurderspas

 
Vanaf 1 juli 2020 moet elke taxichauffeur in het Vlaams gewest beschikken over een bestuurderspas, ongeacht het statuut (werknemer of zelfstandige). U kan de bestuurderspas reeds voor die datum aanvragen. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van een bestuurderspas:
 • Minstens 2 jaar een rijbewijs hebben,
 • Beschikken over een rijbewijs met geldige medische keuring,
 • Een toelating hebben voor het verrichten van arbeidsprestaties (enkel indien u een buitenlands staatsburger bent),
 • Voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 25 van het Besluit Vlaamse regering van 8 november 2019.
 • Voldoen aan de taalvereisten: Nederlands op niveau B1 volgens het Europees Referentiekader kunnen aantonen.


 
De bestuurderspas moet aangevraagd worden in de gemeente waar de chauffeur gedomicilieerd is. Chauffeurs die buiten het Vlaams gewest wonen, doen de aanvraag in een Vlaamse gemeente naar keuze. Aanvragen gebeuren volledig digitaal via https://centaurus2020.vlaanderen.be/


Oude vergunning?

 
Exploitanten (VVB en/of taxi) die vóór 1 januari 2020 reeds een vergunning hadden voor het exploiteren van een taxi- en/of VVB-dienst, kunnen:
 • De vergunning behouden tot het einde van de looptijd van de vergunning, volgens de oude exploitatievoorwaarden. Indien de exploitant na afloop van de looptijd verder wenst te exploiteren, moet een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aangevraagd worden, zoals hierboven beschreven.
 • Ofwel kiezen om meteen een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aan te vragen. De bestaande vergunning vervalt.