Verwaarloosde woningen

Wat is een verwaarloosde woning of gebouw?

Een eigendom met een verwaarloosde aanblik is een storend element in de onmiddellijke leefomgeving. Het risico op vandalisme en kraak wordt ook aanzienlijk verhoogd. Een woning/gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd, als de woning of het gebouw ernstige gebreken of tekenen van verval vertoond aan zowel de constructie zelf als aan de buitenomgeving.

Een verwaarloosde woning of gebouw heeft veel nadelen!

  • Veel leegstaande woningen of gebouwen zorgen voor verloedering van de omgeving.
  • Verwaarlozing zorgt voor een waardevermindering van je woning.
  • Je betaalt een belasting als de woning of het gebouw langdurig leegstaat.

Opname van verwaarloosde woningen of gebouwen

Aan de hand van meldingen van de burger, politie of door de controle op de leegstand, worden panden gecontroleerd op verwaarlozing.

De verwaarlozing wordt vastgesteld aan de hand van een technisch verslag. De aanwezigheid van een gebrek is een indicatie van verwaarlozing. Er is sprake van verwaarlozing als er minimaal 2 indicaties aanwezig zijn of minstens 1 groot gebrek.

Beroep aantekenen tegen de opname in het verwaarlozingsregister

Ben je eigenaar van een woning die op het verwaarlozingsregister werd opgenomen en ben je het niet eens met de opname, dan kan je binnen de 90 dagen na ontvangst van de kennisgevingsbrief beroep aantekenen. Je doet dit aangetekend of tegen ontvangstbewijs. In je beroepschrift geef je de argumenten aan waarom je van mening bent dat de woning niet verwaarloosd is en staaf je dit met de nodige bewijsstukken.

Beslissing over je beroepschrift

Het college van burgemeester en schepenen behandelt je beroepschrift binnen de drie maanden na ontvangst. Tijdens die periode kan er bijkomende informatie of een plaatsbezoek worden gevraagd. 

Schrappen uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen

Een woning of een gebouw wordt uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen geschrapt, wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning of het gebouw geen indicaties van verwaarlozing meer vertoont die in het technisch verslag zijn opgenomen.

Een verzoek tot schrapping kan via het digitaal loket onderaan deze pagina.

Heffing op verwaarloosde woningen of gebouwen

Een woning of gebouw, opgenomen op het gemeentelijk verwaarlozingsregister, is een heffing verschuldigd op de datum van de inventarisatie en daarna telkens op de verjaardag van de inventarisatiedatum. De basisheffing bedraagt € 2.000 en verhoogt jaarlijks met € 500. 

Vrijstellingen van heffing

In het belastingreglement zijn er heel wat mogelijkheden voorzien om een vrijstelling van heffing te verkrijgen. Hiermee willen we eigenaars de nodige tijd gunnen om initiatief te nemen om de woning of het gebouw opnieuw in orde te zetten. Om een vrijstelling van heffing aan te vragen, dient u het aanslagbiljet af te wachten en dan hiertegen bezwaar in te dienen.

U kan het reglement hier raadplegen.