Verzoekschrift aan de gemeenteraad

Iedereen heeft het recht om verzoekschriften in te dienen bij de gemeenteraad.

Wat? 

Een verzoekschrift is een schriftelijke vraag aan de gemeenteraad om iets te doen of net om af te zien van een bepaald voornemen. De inhoud van het verzoekschrift moet wel tot de bevoegdheid behoren van de gemeenteraad.

Indien dit niet het geval is, bezorgt de gemeenteraad het verzoek aan het juiste orgaan van de gemeente.

Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk. De indiener van een verzoekschrift kan worden gehoord door de gemeenteraad.

Uiterlijk drie maanden na indiening krijgt de indiener van het verzoekschrift een antwoord.

Voor de verdere bepalingen i.v.m. “Participatie van Burgers” verwijzen we naar de Titel 6 van het decreet lokaal bestuur.

Voor de verdere bepalingen i.v.m. “verzoekschriften aan de organen van de gemeente” verwijzen we naar artikel 304 van het decreet lokaal bestuur en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de dienst politiek-administratieve ondersteuning.