Vlaamse aanpassingspremie

Voor wie?

Een aanpassingspremie aanvragen is mogelijk voor:

 • 65-plussers die aanpassingswerken uitvoeren aan de eigen woning, of aan de woning die ze huren op de private huurmarkt met een huurovereenkomst van minstens drie jaar
 • de bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser, op voorwaarde dat deze laatste een bloed- of aanverwant is tot de tweede graad
 • particulieren die voor de duur van minstens negen jaar de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (Woonmaatschappij) en aanpassingen uitvoeren voor de 65-plusser die de woning bewoont.

Inkomen

Voor aanvragen van 1 januari 2023 mag het inkomen van alle 65-plussers én eventueel de gehuwde of wettelijk samenwonende partner niet meer bedragen dan:

 • 37.030 euro voor één aanvrager zonder persoon ten laste
 • 51.840 euro voor één aanvrager met één persoon ten laste, te verhogen met 4.150 euro per bijkomende persoon ten laste
 • 51.840 euro voor twee aanvragers, te verhogen met 4.150 euro per persoon ten laste.

Opgelet: deze bedragen indexeren jaarlijks.

Personen ten laste zijn ofwel inwonende minderjarige kinderen, inwonende meerderjarige kinderen waarvoor kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald, of inwonende personen die ernstig gehandicapt zijn. Wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

Het inkomen van alle 65-plussers voor wie de aanpassingswerken zijn uitgevoerd (en eventueel de gehuwde of wettelijke samenwonende partner), bestaat uit de som van:

 • gezamenlijk belastbaar inkomen
 • afzonderlijk belastbaar inkomen
 • leefloon
 • inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt)
 • beroepsinkomen uit het buitenland of verkregen bij een Europese of internationale instelling.

Het agentschap Wonen in Vlaanderen zal kijken naar het laatst gekende aanslagbiljet tot maximaal 3 jaar geleden (in de praktijk meestal het inkomen van twee jaar voor de aanvraag, maar mogelijk ook inkomen van één jaar of drie jaar voor de aanvraagdatum).

Een voorbeeld: voor een aanvraag voor de aanpassingspremie ingediend in de eerste helft van 2023 is het laatste gekende aanslagbiljet van toepassing. Meestal zal dit het aanslagjaar 2022 zijn, dat van toepassing is op de inkomsten verkregen in 2021.

Woning

De woning ligt in het Vlaamse Gewest en is de hoofdverblijfplaats van de 65-plusser voor wie de aanpassingspremie wordt aangevraagd.

De 65-plusser mag op de datum van aanvraag geen andere woning volledig in volle eigendom hebben, tenzij het een ongeschikte woning was die door de 65-plusser bewoond werd.

Facturen

De (voorschot)facturen mogen niet ouder zijn dan twee jaar op de aanvraagdatum en moeten in totaal minstens 1.200 euro (inclusief btw) bedragen. De facturen moeten op naam van de aanvrager staan en de volgende gegevens bevatten:

 • de naam, het adres en het btw-nummer van de leverancier of aannemer
 • de datum van afgifte van de factuur
 • het factuurnummer
 • uw naam en uw adres (aanvrager)
 • het adres waar de werkzaamheden uitgevoerd zijn (werfadres)
 • datum van de uitvoering van de werkzaamheden
 • een gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden of leveringen (eventueel gedetailleerd bestek, offerte of bestelbon als bijlage)
 • de kostprijs per onderdeel en de btw apart.

Voer je de werken zelf uit, dan moeten bovenstaande gegevens ook vermeld worden op het bewijs van de materiaalaankopen (met uitzondering van de datum van de uitvoering).

De premie wordt berekend op basis van de ingediende facturen.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de aanpassingspremie is verdeeld in twee categorieën, met per categorie een vast premiebedrag.

Voeg een kopie van je facturen aan uw dossier. Bewaar je originele facturen steeds tot je dossier volledig afgerond is. Je bent ook verplicht de betalingsbewijzen van de facturen tot 2 jaar na de uitbetaling van de premie bij te houden en ze onmiddellijk voor te leggen op verzoek van het agentschap Wonen in Vlaanderen.

Aantal aanvragen

De aanpassingspremie heeft twee categorieën van werken. Elke categorie kan maar één keer aangevraagd worden per tien jaar. Dus je kunt maar maximum twee keer een aanpassingspremie aanvragen in tien jaar.

De aanvragen mogen elkaar overlappen. Je moet dus niet wachten tot u bevestiging heeft gekregen van uw eerste aanvraag om een tweede in te dienen.

Welke werken?

U kunt een aanpassingspremie aanvragen voor twee categorieën van aanpassingswerken:

 • technische installaties of hulpmiddelen
 • verbouwingswerken die de woning veiliger en beter toegankelijk maken.

Bedrag

De aanpassingspremie bedraagt per categorie steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturenbtw inbegrepen (afgerond tot op het lagere tiental).

Het totaal aanvaarde factuurbedrag per categorie van werken moet minimaal 1.200 euro (inclusief btw) bedragen. De premie per categorie is maximaal 1.250 euro, ook al is het factuurbedrag hoger dan 2.500 euro.

Voorbeeld: bij een 1.200 euro aanvaard factuurbedrag, geeft een aanvraag recht op een minimumpremie van 600 euro (50% van het factuurbedrag). Als je voor aanpassingswerken aan de badkamer 6.000 euro aan onkosten kunt voorleggen, bedraagt de premie 1.250 euro, namelijk de maximale aanpassingspremie per categorie.

Hoe de Vlaamse aanpassingspremie aanvragen?

Je kunt de aanpassingspremie pas aanvragen na de uitvoering van de werken, via een aanvraagformulier, beschikbaar in Word- bestand en in PDF-formaat.

Het volledig ingevulde en correct ondertekende aanvraagformulier bezorg je op papier en met de nodige bewijsstukken aan het agentschap Wonen-Vlaanderen. Je stuurt de aanvraag op naar het adres dat op het formulier vermeld staat. Aanvragen via e-mail komen niet in aanmerking.

Voeg bij je aanvraag:

 • een kopie van alle facturen
 • en kopies van de nodige attesten:
  • attest kinderbijslag voor inwonende meerderjarige kinderen
  • bewijs co-ouderschap voor kinderen die niet bij jou zijn gedomicilieerd maar wel op regelmatige basis bij jou verblijven
  • attestering van een erkende handicap.

Opgelet: als de details van de werken niet vermeld staan op de factuur, maar op een bestelbon of offerte, dan moet je ook een kopie van die bewijsstukken toevoegen aan de aanvraag.

Bezorg steeds duidelijke kopies op A4-formaat van de bewijsstukken, zoals offertes, facturen of attesten. De originele documenten bewaar je zelf. Wanneer bij de dossierbehandeling blijkt dat het toch nodig is om over een origineel document te beschikken, zal Wonen in Vlaanderen je daar tijdig om vragen.

Vermijd ook nietjes en paperclips bij het samenstellen van uw aanvraagdossier.