Wateroverlast juli 201

Overstromingen juli 2021: wat doen? 

Informatie van FOD Economie

Melding bij uw brandverzekering

 • Meld zo snel mogelijk uw schadegeval bij uw brandverzekering, want het is de brandverzekering die u gaat vergoeden. Uw verzekeraar opent een schadedossier en komt zelf ter plaatse om zijn hulp aan te bieden en zendt indien nodig een expert.
 • Vraag raad en bijstand aan uw verzekeringsagent om uw dossier samen te stellen: voornamelijk om de bewijsstukken te leveren van het schadegeval. U moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.

Alle brandverzekeringen vergoeden materiële schade ten gevolge van overstromingen. Controleer uw polis op de omvang van de dekking: verzekeraars bieden doorgaans een uitgebreidere dekking. Ga ook na of u recht hebt op bijstand. In dit geval zullen professionele vakmensen naar de plaats van het ongeval worden gestuurd.

 • Ondervindt u moeilijkheden met uw verzekeraar? Neem contact op met uw verzekeringstussenpersoon, de klachtenafdeling van uw verzekeraar en, indien nodig, de Ombudsman voor Verzekeringen.
 • Bent u niet verzekerd? Informeer bij het Rampenfonds in uw regio of u financiële hulp kunt krijgen. Dat fonds kan optreden om een schadevergoeding toe te kennen in geval van een uitzonderlijk natuurverschijnsel dat door de overheid als natuurramp wordt erkend. Sinds 1 juli 2014 zijn de bevoegdheden van het Rampenfonds overgeheveld naar de regio's, die de voorwaarden van een eventuele interventie bepalen. Elk Rampenfonds bepaalt zijn interventievoorwaarden.

Regeling Vlaams rampenfonds

Midden juli 2021 heeft overvloedige regenval ook schade veroorzaakt in het Vlaamse Gewest. Indien u schade hebt geleden door deze wateroverlast, kunt u als schadelijder hiervoor een melding maken.  U kunt uw melding indienen tot 60 dagen na de regenval. Op basis van de ontvangen meldingen onderzoekt het Vlaams Rampenfonds in welke gemeenten de regenval erkend wordt als ramp.

 • Meld uw schade bij het Vlaams Rampenfonds
 • Breng uw verzekeraar op de hoogte van de schade die u geleden hebt. Voor de meeste schade is het uw verzekeraar die verantwoordelijk is voor de schadevergoeding. Enkel in uitzonderlijke gevallen kunt u bij het Rampenfonds terecht voor een schadevergoeding (zie voorwaarden). Niet alle materiële schade na een natuurramp komt in aanmerking voor een schadevergoeding van het Vlaams Rampenfonds.

Voorwaarden

Burgers kunnen een gedeeltelijke tussenkomst in de schade  krijgen van het Vlaams Rampenfonds, als de materiële schade door een ramp voldoet aan 3 voorwaarden:

 1. De materiële schade is veroorzaakt door een natuurramp die erkend is door de Vlaamse Regering.
 2. Er is voor meer dan 500 euro schade. Er is een franchise van 500 euro voor schade aan private goederen. Dit wil zeggen dat men de eerste 500 euro niet terugbetaald krijgt.
 3. De beschadigde goederen zijn niet verzekerbaar door uw eigen brandpolis eenvoudige risico’s. Het schadegeval moet bij de brandverzekeraar aangegeven zijn.

De overvloedige regenval van juli 2021 is actueel nog niet erkend als ramp en de burgers kunnen dus nog geen aanvraag voor een schadevergoeding indienen.
Wel kan de burger individueel een melding maken als hij schade heeft geleden. Het Vlaams rampenfonds onderzoek op basis van de ontvangen meldingen, in welke gemeenten de regenval erkend wordt als ramp.

Melding aan het Vlaams rampenfonds

 • Tot 60 dagen na de regenval kan u de schade geleden door de wateroverlast melden aan het Vlaams Rampenfonds.
 • Dit kan digitaal via het e-loket van het Vlaams rampenfonds of via het meldingsformulier.
 • De gemeente zelf kan echter geen algemene aanvraag indienen.
 • Op basis van de ontvangen meldingen onderzoekt het Vlaams Rampenfonds in welke gemeenten de regenval erkend wordt als ramp. Deze schademelding is geen aanvraag om een vergoeding van Vlaams rampenfonds te krijgen. Pas na een erkenning als ramp (publicatie van het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad) kan een aanvraag tot effectieve vergoeding ingediend worden. 

Hoe kan u uw melding doen aan het Vlaams rampenfonds

Online: U meldt uw schade het best via het van het Vlaams Rampenfonds. Dit heeft volgende voordelen:

 • u hebt de garantie dat uw melding correct en tijdig werd ingediend;
 • u ontvangt een ontvangstbevestiging en een persoonlijk meldingsnummer;
 • u ontvangt na de eventuele erkenning als ramp automatisch een melding dat uw schade (al dan niet) gelegen is in een als ramp erkende gemeente en dat u eventueel een aanvraag voor een vergoeding van het Vlaams Rampenfonds kunt indienen via het e-loket;
 • de informatie die via het e-loket gevraagd wordt volstaat om uw melding correct te verrichten. U hoeft geen bijlagen toe te voegen aan uw melding.

Meld u vlot aan via onder andere itsme ((opent in nieuw venster)) en eID ((opent in nieuw venster)). Meer informatie over het aanmelden met digitale sleutels ((opent in nieuw venster)).

Op papier: Als u uw schademelding liever via een formulier indient, dan kunt u het meldingsformulier downloaden. Stuur het ingevulde naar het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be) of naar het adres van het Vlaams Rampenfonds vermeld in het formulier. Bij uw schademelding hoeft u geen bijlagen te voegen.