Wateroverlast juli 2021

Overstromingen juli 2021: wat doen? 

Informatie van FOD Economie

Melding bij uw brandverzekering

  • Meld zo snel mogelijk uw schadegeval bij uw brandverzekering, want het is de brandverzekering die u gaat vergoeden. Uw verzekeraar opent een schadedossier en komt zelf ter plaatse om zijn hulp aan te bieden en zendt indien nodig een expert.
  • Vraag raad en bijstand aan uw verzekeringsagent om uw dossier samen te stellen: voornamelijk om de bewijsstukken te leveren van het schadegeval. U moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.

Alle brandverzekeringen vergoeden materiële schade ten gevolge van overstromingen. Controleer uw polis op de omvang van de dekking: verzekeraars bieden doorgaans een uitgebreidere dekking. Ga ook na of u recht hebt op bijstand. In dit geval zullen professionele vakmensen naar de plaats van het ongeval worden gestuurd.

  • Ondervindt u moeilijkheden met uw verzekeraar? Neem contact op met uw verzekeringstussenpersoon, de klachtenafdeling van uw verzekeraar en, indien nodig, de Ombudsman voor Verzekeringen.
  • Bent u niet verzekerd? Informeer bij het Rampenfonds in uw regio of u financiële hulp kunt krijgen. Dat fonds kan optreden om een schadevergoeding toe te kennen in geval van een uitzonderlijk natuurverschijnsel dat door de overheid als natuurramp wordt erkend. Sinds 1 juli 2014 zijn de bevoegdheden van het Rampenfonds overgeheveld naar de regio's, die de voorwaarden van een eventuele interventie bepalen. Elk Rampenfonds bepaalt zijn interventievoorwaarden.

Regeling Vlaams rampenfonds

Midden juli 2021 heeft overvloedige regenval ook schade veroorzaakt in het Vlaamse Gewest. Indien u schade hebt geleden door deze wateroverlast, kunt u als schadelijder hiervoor een melding maken.  U kunt uw melding indienen tot 60 dagen na de regenval. Op basis van de ontvangen meldingen onderzoekt het Vlaams Rampenfonds in welke gemeenten de regenval erkend wordt als ramp.

  • Meld uw schade bij het Vlaams Rampenfonds
  • Breng uw verzekeraar op de hoogte van de schade die u geleden hebt. Voor de meeste schade is het uw verzekeraar die verantwoordelijk is voor de schadevergoeding. Enkel in uitzonderlijke gevallen kunt u bij het Rampenfonds terecht voor een schadevergoeding (zie voorwaarden). Niet alle materiële schade na een natuurramp komt in aanmerking voor een schadevergoeding van het Vlaams Rampenfonds.

Voorwaarden

Burgers kunnen een gedeeltelijke tussenkomst in de schade  krijgen van het Vlaams Rampenfonds, als de materiële schade door een ramp voldoet aan 3 voorwaarden:

  1. De materiële schade is veroorzaakt door een natuurramp die erkend is door de Vlaamse Regering.
  2. Er is voor meer dan 500 euro schade. Er is een franchise van 500 euro voor schade aan private goederen. Dit wil zeggen dat men de eerste 500 euro niet terugbetaald krijgt.
  3. De beschadigde goederen zijn niet verzekerbaar door uw eigen brandpolis eenvoudige risico’s. Het schadegeval moet bij de brandverzekeraar aangegeven zijn.

Eind december 2021 heeft de Vlaamse Regering de hevige regenval erkend als ramp. Inwoners van Grimbergen kunnen tot 31 maart 2022 een aanvraag voor tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

 Lees meer.