Woonbehoeftestudie

De gemeenteraad keurde in 2016 een woonbehoeftestudie goed.

De woonbehoeftestudie was erop gericht een inzicht te verschaffen in de toekomstige woonbehoeften in de gemeente Grimbergen.

De studie vormde een update van de raming die werd uitgevoerd voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en waaruit bleek dat er geen behoefte was aan bijkomende woningen.

De actualisatie van 2016 toonde aan dat Grimbergen op korte en lange termijn zou kunnen voorzien in de woonbehoefte volgens de open bevolkingsprognoses van de provincie Vlaams-Brabant en rekening houdende met reeds geplande maatregelen.

Omdat het berekende overschot aan woningen eerder krap was en niet alle geplande maatregelen mogelijk (tijdig) uitgevoerd zouden worden, werden extra maatregelen voorgesteld (zie samenvatting op p 65).

Het bestuur wou met de woonbehoeftestudie haar ruimtelijk beleid rond verdichten van woongebieden en vrijwaren van open ruimtes concreet ondersteunen.

In de studie wordt nog aangehaald dat de gemeente haar maximum inwonersaantal vastlegt op 40.000. Voor meer inwoners zou eerst geïnvesteerd moeten worden in de dienstverlening, sportinfrastructuur, scholen,...