Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Woonzorgcentrum Ter Biest

Dienstverlening tijdens coronacrisis

Volg info op: rubriek bekendmakingen > coronavirus

Bezoekregeling vanaf 25 mei 2020

Sinds maandag 25 mei startte wzc Ter Biest met een bezoekregeling.
Dit gebeurt
gefaseerd en onder strikte voorwaarden.

Bij de uitwerking zochten we naar een goed evenwicht tussen menselijkheid en (noodzakelijke) veiligheid.
Daarbij vertrekken we vanuit 3 uitgangspunten:
• We stellen maximaal de veiligheid van alle bewoners, bezoekers en personeel voorop.
• We hebben aandacht voor het (psychosociaal en relationeel )welbevinden van de bewoners en hun familie, kennissen.
• We houden rekening met de mogelijkheden en de grenzen van deze aangepaste bezoekregeling, alsook met de regels en aanbevelingen die ons door de overheden worden gegeven.

Waar?
We kozen er bewust voor om het bezoek te laten plaatsvinden in een chalet in open lucht.
De toegang tot de bezoekruimte wordt zo geregeld dat kruising wordt vermeden.
De bezoekregeling zal met regelmaat geëvalueerd worden en indien nodig aangepast.
We kunnen altijd beslissen om een stap terug te zetten in de bezoekvoorwaarden.
Bij niet naleving van de bezoekvoorwaarden, kan bezoek geweigerd worden.
Naast bezoekmomenten blijven we inzetten op andere communicatiekanalen zoals: sociale media, brieven en kaartjes afgeven, raambezoeken,….


Hoe?
Bezoek gebeurt onder strikte voorwaarden, bepaald door de Vlaamse taskforce:
• Social distancing (minimum anderhalve meter), knuffelen of kussen mag niet.
• Correcte handhygiëne is verplicht: Ontsmetten van handen voor en na het bezoek (handgel wordt voorzien).
1 bezoeker per bewoner, die niet noodzakelijk elke keer dezelfde is. Familie en bewoner bepalen onderling wie er op bezoek komt.
• De richttijd voor een bezoek is een kwartier.
• Het bezoek gebeurt op afspraak. Frequentie en duur worden bepaald in functie van de haalbaarheid van personeel en infrastructuur.
• De bezoeker verklaart op eer (formulier in te vullen bij aanvraag van het bezoek) dat hij/zij de laatste 14 dagen geen symptomen had die duiden COVID-19 en gedurende de laatste en de laatste 14 dagen niet positief getest is geweest.
• Bij een vermoedelijke Covid-19 besmetting bij een bewoner, is geen bezoek mogelijk. De directie licht de familie hierover in.
• Bezoekers die tot een risicogroep behoren (ouderen, personen met hart-en vaatziekten, chronische aandoeningen) worden gewezen op de risico‘s aan een bezoek.
• Bezoekers nemen steeds zelf een mondmasker mee en dragen dit verplicht.
• Er mogen geen voorwerpen aangeraakt of doorgegeven worden (dus geen cadeautjes, bloemen, … meebrengen)
• Er wordt drank noch eten voorzien.
• Dieren kunnen niet op bezoek komen.


Na het bezoek:
• Wij besteden aandacht aan de ’nazorg‘ van een bezoek: na het bezoek doen we een babbeltje met de bewoner (hoe heeft heeft/zij het bezoek ervaren, …)
• Na elke bezoek wordt de bezoekruimte gereinigd en ontsmet.


Wat zijn de bezoekmomenten?
Dinsdag, woensdag en donderdag: voormiddag tussen 10 en 11.30 u. en namiddag tussen 13.30 en 16.30 u.
• Deze regeling is enkel haalbaar op weekdagen en overdag aangezien we hiervoor extra personeel moeten inzetten.
• Een tweede bezoek kan u terug plannen na afloop van het vorige. Dit om iedereen de kans te geven om aan de beurt te komen.


Aaanvraag: Hoe vraagt u een bezoek aan?
•  Een vraag tot bezoek kan u alleen op stellen op het mailadres: bezoekterbiest@grimbergen.be
Wat dient u te vermelden in deze mail?
uw naam, adres, telefoonnummer, naam bewoner en de band met de bewoner
(wij gebruiken deze gegevens enkel voor de registratie van het bezoek, niet voor andere doeleinden)
U vult de verklaring op eer in en stuurt deze mee met dezelfde mail.
U kan aangeven wanneer het bezoek u niet past bv. ik kan mij niet vrijmaken op woensdagnamiddag.

• Wij bekijken uw aanvraag tot bezoek: we bespreken in teamverband of een bezoek haalbaar is voor de bewoner.
Indien bezoek haalbaar is bepalen wij dag en uur van de afspraak en mailen wij u dit door.
Indien bezoek niet haalbaar is, informeren wij u hierover.Wonen en leven in wzc Ter Biest

Het woonzorgcentrum Ter Biest ligt nabij het centrum van Grimbergen:
Chrysantenlaan 50, 1850 Grimbergen.
Ter Biest biedt 75 éénpersoonskamers. Er is plaats voor 5 echtparen en 39 plaatsen zijn erkend als Rust- en verzorgingstehuisbedden (RVT).

Ter Biest wil een warme thuis zijn voor valide en zorgbehoevende personen vanaf 65 jaar.
Daarnaast beschikt het wzc Ter Biest over drie plaatsen kortverblijf voor thuiswonende bejaarden.
We omringen de bewoners met zorg, warmte, respect en discretie.

Onze infofolder geeft u een zicht op het dagelijks leven in wzc Ter Biest.
  

Praktische informatie 


Wie kan in Ter Biest wonen?
Nederlandstalige Grimbergenaren vanaf 65 jaar die niet meer zelfstandig kunnen wonen.
Voor de opname op de wachtlijst hanteert het OCMW als voorwaarde, dat u moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Grimbergen en een beroep kunt doen op de dienstverlening van het OCMW Grimbergen.

Hoe kunt u uw aanvraag indienen?
U vult een inschrijvingsformulier in en bezorgt dit aan wzc Ter Biest, Chrysantenlaan 50, 1850 Grimbergen.
Het inschrijvingsformulier en de 'aanvraag tot activering wachtlijst' kunt u hier downloaden of opvragen bij het OCMW.

Hoe verloopt de opnameregeling?
De opname gebeurt chronologisch volgens uw aanvraagdatum. We houden rekening met uw behoefte aan zorg en uw gezondheidstoestand. Als er een plaats vrijkomt voor uw specifieke zorgprofiel krijgt u bericht.

Bij een aanvraag dient u rekening te houden met een wachtlijst.
Het OCMW Grimbergen werkt met een actieve en een passieve wachtlijst.

• Wie komt op de actieve wachtlijst? De kandidaat die echt opgenomen wil worden, als we hem/haar bellen.   U vult hiervoor 'aanvraag tot activering wachtlijst' in. 
• Wie komt op de passieve wachtlijst? De kandidaat die zich preventief laat opschrijven. Een kandidaat op de wachtlijst kan steeds overstappen van de passieve naar de actieve wachtlijst door 'aanvraag tot activering wachtlijst'  in te vullen. Zijn/haar inschrijvingsdatum wordt dan ingeschoven op de actieve wachtlijst.


Dagprijs
De dagprijs voor een kamer bedraagt 51,56 euro. Echtparen betalen 96,76 euro.
De dagprijs wordt jaarlijks in januari geïndexeerd.

De dagprijs omvat de kosten voor verblijf, maaltijden, verpleegkundige zorgen, wassen van het linnen en ontspanningsmogelijkheden.
De kosten voor dokter, apotheker, pedicure, kapper worden afzonderlijk aangerekend.
Bij financiële problemen zoekt het OCMW samen met de betrokkenen naar een geschikte oplossing.

Huishoudelijk reglement en opnameverbintenis
Leven in een woonzorgcentrum is vooral samenleven met andere bewoners alsook omgaan met personeel. Elke bewoner ondertekent bij de opname de opnameovereenkomst en tekent voor ontvangst van de interne afsprakennota.
In de interne afsprakenota staan de wederzijdse rechten en plichten van de bewoners én het woonzorgcentrum.

Verzorging op maat
Een team van verpleging, verzorging, onderhoud, kiné, animatie, ergo, keuken, maatschappelijk werker staat in voor het welzijn van elke bewoner.

Huisarts
De bewoners kiezen hun eigen huisarts. We verwachten wel dat de huisarts de nodige informatie en richtlijnen voor medische begeleiding doorgeeft. Om een goede samenwerking te garanderen ondertekent de huisarts een reglement van inwendige orde.

Levenseinde
In Ter Biest omringen we de bewoners met zorg, warmte, respect en discretie. Ook tijdens de laatste levensfase voorzien we een optimale en deskundige zorg.

Verzorgde maaltijden
Ter Biest zorgt voor gezonde, afwisselende voeding die aangepast is aan de gezondheidstoestand van de bewoner en voldoet aan de door de arts voorgeschreven dieet. De maaltijden en dieetmaaltijden bereiden we vers in onze keuken en serveren we in de eetzaal:
• ontbijt: tussen 7.30 uur en 8 uur;
• middagmaal: om 11.20 uur soep en 11.40 uur warme maaltijd.
• om 14 uur is er koffie of thee;
• avondmaal: om 17 uur.

Vrijwilligers maken het verschil
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kan er altijd iets meer in het woonzorgcentrum Ter Biest.

Animatie
De bewoners kunnen in wzc Ter Biest deelnemen aan afwisselende en aangepaste ontspanning. Deelname is niet verplicht. Een overzicht van de activiteiten staat op het animatiebord.

Huiskrant
Elke bewoner ontvangt de huiskrant 'Kriebels‘ met info over het reilen en zeilen in woonzorgcentrum Ter Biest.

Bezoek
Familie en vrienden zijn op elk moment welkom. Elke bewoner kan vrij bezoek ontvangen op zijn/haar kamer of in de cafetaria. Uit praktische overwegingen sluiten we de deuren van het woonzorgcentrum ‘s nachts tussen 20 uur en 8 uur. Indien nodig kan u de nachtbel gebruiken.

Cafetaria
De cafetaria is een gezellige ontmoetingsruimte. Bezoekers zijn alle dagen van 14 uur tot 17 uur welkom. Een aantal vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor het openhouden van de cafetaria.

Levensbeschouwing
Woonzorgcentrum Ter Biest respecteert de persoonlijke vrijheid en levensovertuiging van elke bewoner. Iedereen krijgt de kans om zijn/haar levensovertuiging te beleven.
De Rooms-katholieke dienstverlening in Ter Biest wordt behartigd door een aalmoezenier.

Kwaliteit
Het OCMW Grimbergen maakt werk van kwaliteitszorg. Zo waarborgt het OCMW dat het woonzorgcentrum waardevolle zorg op een hoogstaand niveau blijft verlenen aan de bewoners.
Erkende woonzorgcentra worden regelmatig geïnspecteerd door inspecteurs van diverse overheden.

Inspraak
De bewoners krijgen ruim de kans tot inspraak in de werking van de organisatie. Om de drie maanden organiseren we een gebruikersraad waarop elke bewoner en de familieleden welkom zijn. De gebruikersraad werkt aan kleine veranderingen om het leven van de bewoners in wzc Ter Biest aangenamer te maken.

Tip, melding of klacht
Elke bewoner, familielid en medewerker kan een tip, melding of klacht uiten over de hulp- en dienstverlening binnen woonzorgcentrum Ter Biest. De klachtenprocedure kan u verkrijgen bij het OCMW of consulteren op de website.

U kunt ook terecht bij de woonzorglijn: www.woonzorglijn.be – tel. 078 15 25 25

Meer informatie
Voor meer informatie, een bezoek of een aanvraag kunt u terecht bij:

Mevrouw Leen Van den Troost, directeur
Woonzorgcentrum Ter Biest
Chrysantenlaan 50
1850 Grimbergen

Tel. 02 269 28 46 (algemeen nummer)
Tel. 02 263 63 80 (rechtstreeks nummer)
terbiest@grimbergen.be

Hier vindt u de interne afsprakennota van het woonzorgcentrum Ter Biest.
Opnameovereenkomst woonzorgcentrum Ter Biest

Meewerken als vrijwilliger

We zijn op zoek naar een vrijwilliger-begeleider voor de hobbyclub
die mee de groep kan begeleiden door aanwezig te zijn bij het knutselen, nieuwe ideeën aan te brengen, de activiteit voor te bereiden en het nodige materiaal te verzamelen, enz…

Interesse?
Wie zich hiervoor aangesproken voelt, kan contact opnemen met het woonzorgcentrum Ter Biest
tel. 02 269 28 46 - vragen naar Annick Van huylenbroeck (dienst animatie) 
Meer info vindt u bij de rubriek meewerken bij het OCMW > Vrijwilligers


Kortverblijf in wzc Ter Biest

Om de thuiszorgsituaties te ondersteunen, voorziet het OCMW drie eenpersoonskamers voor kortverblijf in wzc Ter Biest.
Reglement kortverblijf
Aanvragen: contactpersoon: Sonja De Coninck, tel. 02 263 63 83 of kortverblijf@grimbergen.be


Andere woonzorgcentra in Grimbergen en omgeving

Lijst van de erkende woonzorgcentra in Grimbergen en omgeving

Op zoek naar een rusthuis
De vzw Home-Info werkte dit praktisch informatieboekje uit bij het zoeken naar een rusthuis.