Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Op vrijdag 9 oktober zullen de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten zijn door ICT-aanpassingen. 

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Woonzorgcentrum Ter Biest

Dienstverlening tijdens coronacrisis

Volg info op: rubriek bekendmakingen > coronavirus

Bezoekregeling vanaf  9 september

Op basis van de nieuwe richtlijnen van Zorg en Gezondheid hebben we een nieuwe bezoekregeling uitgewerkt. Deze gaat van start vanaf woensdag 9 september.

Bezoek op de kamer: kan elke dag van 14u -16u45 en van 17u30-19u.
We vragen u om de richtlijnen bij een kamerbezoek op te volgen in het belang van de gezondheid van bewoners, personeel en familie.

De bezoeken in de cafetaria blijft op dezelfde manier verderlopen.
Sommige familieleden/bewoners voelen zich hier goed bij.
Dus in de cafetaria blijft bezoek mogelijk op maandag-, woensdag-, zaterdagnamiddag en vrijdagavond, steeds op afspraak!

 
Gaan wandelen met uw familie:  kan terug zonder afspraak.
Schrijf u wel steeds in met IN/UIT in de registratiemap aan de ingang.

Het woonzorgcentrum verlaten kan voor consultatie, zakelijke afspraak. Wel ons steeds op voorhand melden.
Het woonzorgcentrum verlaten kan als u de beschermingsmaatregelen respecteert die gelden buiten het woonzorgcentrum. Graag min 2 werkdagen vooraf aan hoofdverpleging doorgeven, wij bespreken dan in het team of dit haalbaar is voor de (gezondheid) van de bewoner.
 
 
De richtlijnen bij kamerbezoek:

 • We raden aan om max met 2 volwassen bezoekers te komen. Kinderen ouder dan 12 jaar beschouwen we als “volwassene”. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen meekomen.
 • Bewoner en bezoeker dragen steeds tijdens het hele bezoek een mondmasker.
 • Verloop van het bezoek:
  U draagt een chirurgisch mondmasker vooraleer u het gebouw binnenkomt, u wast buiten aan de wastafel de handen, u registreert zich in de map, ontsmet de handen en gaat rechtstreeks naar de kamer. U blijft niet praten met personeel of andere bewoners.
  Het mondmasker voor de bewoner hangt in een zakje aan de kamerdeur. Gelieve aan uw familielid dit mondmasker onmiddellijk te geven als u de kamer binnengaat.
 • Tijdens het bezoek blijft u op de kamer, u gaat niet naar de zithoeken of andere gemeenschappelijke ruimtes , u gaat niet naar andere bewoners.
 • We vragen om afstand te bewaren
 • Tijdens het bezoek wordt de kamer verlucht. Ook vragen we om de kamerdeur tijdens uw bezoek open te laten. Dit is ook een advies van de Veiligheidsraad.
 • Voor bezoekers 1 verdiep: bij voorkeur de lift nemen. Wel niet samen met personeel of bewoners de lift nemen aub.

 • Wie binnen de 10 dagen na het bezoek ziek wordt, verwittigt ons onmiddellijk zodat we snel maatregelen kunnen nemen.
 • De laatste 14 dagen mag u geen symptomen van Covid-19 gehad hebben. Indien u terugkeert uit vakantie van een oranje/rode zone, mag u niet gedurende 2 weken op bezoek komen.
 • Indien u op kamerbezoek komt, kan u niks gaan drinken in onze cafetaria. We dienen nl. nog steeds te vermijden dat er rondgelopen wordt in het gebouw, vandaar deze richtlijn.
 • Indien u tijdens het bezoek een vraag hebt voor het personeel, vragen we om ons met w GSM te bellen op het secretariaat : 02 269 28 46

De noodoproepbel mag u natuurlijk gebruiken indien uw moeder/vader hulp bij iets nodig heeft.

Afspraken
We rekenen er op dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en dat iedereen goed de maatregelen volgt. 
Bij het niet naleven van de maatregelen zal u hierover aangesproken worden.
Als u weigert de maatregelen te volgen, kan de toegang tot het wzc geweigerd worden. 

In het geval er besmettingen zijn in ons woonzorgcentrum zijn tijdelijke bezoekbeperkingen wel mogelijk. Maar hopelijk houdt iedereen zich aan de maatregelen en kunnen we lang de nieuwe bezoekregeling volhouden. Zou fijn zijn voor iedereen.

Pakketjes dienen nog steeds in de box gedeponeerd te worden.

Als u deze week een afspraak hebt in de cafetaria, graag ons verwittigen of u deze wilt behouden of niet:
bezoekterbiest@grimbergen.be

Vragen: Dan kunt u contact nemen met de directeur Leen Van den Troost.


Wonen en leven in wzc Ter Biest

Het woonzorgcentrum Ter Biest ligt nabij het centrum van Grimbergen:
Chrysantenlaan 50, 1850 Grimbergen.
Ter Biest biedt 75 éénpersoonskamers. Er is plaats voor 5 echtparen en 39 plaatsen zijn erkend als Rust- en verzorgingstehuisbedden (RVT).

Ter Biest wil een warme thuis zijn voor valide en zorgbehoevende personen vanaf 65 jaar.
Daarnaast beschikt het wzc Ter Biest over drie plaatsen kortverblijf voor thuiswonende bejaarden.
We omringen de bewoners met zorg, warmte, respect en discretie.

Onze infofolder geeft u een zicht op het dagelijks leven in wzc Ter Biest.
  

Praktische informatie 


Wie kan in Ter Biest wonen?
Nederlandstalige Grimbergenaren vanaf 65 jaar die niet meer zelfstandig kunnen wonen.
Voor de opname op de wachtlijst hanteert het OCMW als voorwaarde, dat u moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Grimbergen en een beroep kunt doen op de dienstverlening van het OCMW Grimbergen.

Hoe kunt u uw aanvraag indienen?
U vult een inschrijvingsformulier in en bezorgt dit aan wzc Ter Biest, Chrysantenlaan 50, 1850 Grimbergen.
Het inschrijvingsformulier en de 'aanvraag tot activering wachtlijst' kunt u hier downloaden of opvragen bij het OCMW.

Hoe verloopt de opnameregeling?
De opname gebeurt chronologisch volgens uw aanvraagdatum. We houden rekening met uw behoefte aan zorg en uw gezondheidstoestand. Als er een plaats vrijkomt voor uw specifieke zorgprofiel krijgt u bericht.

Bij een aanvraag dient u rekening te houden met een wachtlijst.
Het OCMW Grimbergen werkt met een actieve en een passieve wachtlijst.

• Wie komt op de actieve wachtlijst? De kandidaat die echt opgenomen wil worden, als we hem/haar bellen.   U vult hiervoor 'aanvraag tot activering wachtlijst' in. 
• Wie komt op de passieve wachtlijst? De kandidaat die zich preventief laat opschrijven. Een kandidaat op de wachtlijst kan steeds overstappen van de passieve naar de actieve wachtlijst door 'aanvraag tot activering wachtlijst'  in te vullen. Zijn/haar inschrijvingsdatum wordt dan ingeschoven op de actieve wachtlijst.


Dagprijs
De dagprijs voor een kamer bedraagt 51,56 euro. Echtparen betalen 96,76 euro.
De dagprijs wordt jaarlijks in januari geïndexeerd.

De dagprijs omvat de kosten voor verblijf, maaltijden, verpleegkundige zorgen, wassen van het linnen en ontspanningsmogelijkheden.
De kosten voor dokter, apotheker, pedicure, kapper worden afzonderlijk aangerekend.
Bij financiële problemen zoekt het OCMW samen met de betrokkenen naar een geschikte oplossing.

Huishoudelijk reglement en opnameverbintenis
Leven in een woonzorgcentrum is vooral samenleven met andere bewoners alsook omgaan met personeel. Elke bewoner ondertekent bij de opname de opnameovereenkomst en tekent voor ontvangst van de interne afsprakennota.
In de interne afsprakenota staan de wederzijdse rechten en plichten van de bewoners én het woonzorgcentrum.

Verzorging op maat
Een team van verpleging, verzorging, onderhoud, kiné, animatie, ergo, keuken, maatschappelijk werker staat in voor het welzijn van elke bewoner.

Huisarts
De bewoners kiezen hun eigen huisarts. We verwachten wel dat de huisarts de nodige informatie en richtlijnen voor medische begeleiding doorgeeft. Om een goede samenwerking te garanderen ondertekent de huisarts een reglement van inwendige orde.

Levenseinde
In Ter Biest omringen we de bewoners met zorg, warmte, respect en discretie. Ook tijdens de laatste levensfase voorzien we een optimale en deskundige zorg.

Verzorgde maaltijden
Ter Biest zorgt voor gezonde, afwisselende voeding die aangepast is aan de gezondheidstoestand van de bewoner en voldoet aan de door de arts voorgeschreven dieet. De maaltijden en dieetmaaltijden bereiden we vers in onze keuken en serveren we in de eetzaal:
• ontbijt: tussen 7.30 uur en 8 uur;
• middagmaal: om 11.20 uur soep en 11.40 uur warme maaltijd.
• om 14 uur is er koffie of thee;
• avondmaal: om 17 uur.

Vrijwilligers maken het verschil
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kan er altijd iets meer in het woonzorgcentrum Ter Biest.

Animatie
De bewoners kunnen in wzc Ter Biest deelnemen aan afwisselende en aangepaste ontspanning. Deelname is niet verplicht. Een overzicht van de activiteiten staat op het animatiebord.

Huiskrant
Elke bewoner ontvangt de huiskrant 'Kriebels‘ met info over het reilen en zeilen in woonzorgcentrum Ter Biest.

Bezoek
Familie en vrienden zijn op elk moment welkom. Elke bewoner kan vrij bezoek ontvangen op zijn/haar kamer of in de cafetaria. Uit praktische overwegingen sluiten we de deuren van het woonzorgcentrum ‘s nachts tussen 20 uur en 8 uur. Indien nodig kan u de nachtbel gebruiken.

Cafetaria
De cafetaria is een gezellige ontmoetingsruimte. Bezoekers zijn alle dagen van 14 uur tot 17 uur welkom. Een aantal vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor het openhouden van de cafetaria.

Levensbeschouwing
Woonzorgcentrum Ter Biest respecteert de persoonlijke vrijheid en levensovertuiging van elke bewoner. Iedereen krijgt de kans om zijn/haar levensovertuiging te beleven.
De Rooms-katholieke dienstverlening in Ter Biest wordt behartigd door een aalmoezenier.

Kwaliteit
Het OCMW Grimbergen maakt werk van kwaliteitszorg. Zo waarborgt het OCMW dat het woonzorgcentrum waardevolle zorg op een hoogstaand niveau blijft verlenen aan de bewoners.
Erkende woonzorgcentra worden regelmatig geïnspecteerd door inspecteurs van diverse overheden.

Inspraak
De bewoners krijgen ruim de kans tot inspraak in de werking van de organisatie. Om de drie maanden organiseren we een gebruikersraad waarop elke bewoner en de familieleden welkom zijn. De gebruikersraad werkt aan kleine veranderingen om het leven van de bewoners in wzc Ter Biest aangenamer te maken.

Tip, melding of klacht
Elke bewoner, familielid en medewerker kan een tip, melding of klacht uiten over de hulp- en dienstverlening binnen woonzorgcentrum Ter Biest. De klachtenprocedure kan u verkrijgen bij het OCMW of consulteren op de website.

U kunt ook terecht bij de woonzorglijn: www.woonzorglijn.be – tel. 078 15 25 25

Meer informatie
Voor meer informatie, een bezoek of een aanvraag kunt u terecht bij:

Mevrouw Leen Van den Troost, directeur
Woonzorgcentrum Ter Biest
Chrysantenlaan 50
1850 Grimbergen

Tel. 02 269 28 46 (algemeen nummer)
Tel. 02 263 63 80 (rechtstreeks nummer)
terbiest@grimbergen.be

Hier vindt u de interne afsprakennota van het woonzorgcentrum Ter Biest.
Opnameovereenkomst woonzorgcentrum Ter Biest

Meewerken als vrijwilliger

We zijn op zoek naar een vrijwilliger-begeleider voor de hobbyclub
die mee de groep kan begeleiden door aanwezig te zijn bij het knutselen, nieuwe ideeën aan te brengen, de activiteit voor te bereiden en het nodige materiaal te verzamelen, enz…

Interesse?
Wie zich hiervoor aangesproken voelt, kan contact opnemen met het woonzorgcentrum Ter Biest
tel. 02 269 28 46 - vragen naar Annick Van huylenbroeck (dienst animatie) 
Meer info vindt u bij de rubriek meewerken bij het OCMW > Vrijwilligers


Kortverblijf in wzc Ter Biest

Om de thuiszorgsituaties te ondersteunen, voorziet het OCMW drie eenpersoonskamers voor kortverblijf in wzc Ter Biest.
Reglement kortverblijf
Aanvragen: contactpersoon: Sonja De Coninck, tel. 02 263 63 83 of kortverblijf@grimbergen.be


Andere woonzorgcentra in Grimbergen en omgeving

Lijst van de erkende woonzorgcentra in Grimbergen en omgeving

Op zoek naar een rusthuis
De vzw Home-Info werkte dit praktisch informatieboekje uit bij het zoeken naar een rusthuis.